mar 072018
 

Brukerhåndboken, oppdatert

Eierskifteveiledning rettet info om skog

Latent skatt, tømmerkonto, overheng, underheng, informasjon om ordningen.

Skatteetaten har lagt om sine skjema fra word til PDF, vi import og eksport data til og fra PDF.

Dokumentavgift, ny tolking av åsetesavslag(25%) på salg fra uskiftet bo, nå fradrag for åsetesavslag, oppdatert i beregningsmodell.

Fjernet kalkyler fra ytre meny, bruk kalkylene inne i programmet.

Oppdatert uskiftekalkyle.

Automatisk kostpriskalkyle etter overføring fra gevinstberegningskalkylen, infotekst kostprispriskalkyle, utskrift kostpriskalkyle direkte, dekker sitasjonene:

  1. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk > 75% vederlag
  2. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk < 75 % vederlag, bolig 100% verdi
  3. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk + annen næring aktivitet
  4. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk + annen næring ikke aktivitet
  5. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk eiertid under 10 år
  6. Salg i frihandel

Reglene om kårbolig håndteres, mer og mindre enn beregnet kårverdi.

Ny leverandør av direktesøk, søk hjemmel og Elektronisk grunnbok som før.

Nye valg av Grunnbok, 1)vanlig, 2)teknisk, 3)Historisk.

Under vis i programmet finner du logg over dine søk i Grunnboken.

Realisasjonsskjema, RF 1294, blir automatisert i neste versjon.

 

jan 292018
 

Justisdepartementet har bestemt at Rettsgebyret skal endres fra

kr 1049 i 2017 til kr 1130 i 2018. Kostnadene til tinglysing er ½ R = 565.

Økningen er derfor på kr (565 – 525 = kr 40. Økningen gjelder for:

 

For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet. Festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, ektepakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv.

 

Sletting av rettighet, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte mv er gratis.

 

Oppbevaring av testamente hos en domstol er 0,8 R = kr 904.

 

Økningen av Rettsgebyret er implementert i utsendt versjon 2018.1  og det gjelder fra 1.1.2018.

nov 022017
 

14. og 15. desember er det tid for de årlige eierskiftedagene ,med nødvendig påfyll og fellesskap for deg som arbeider med eierskifte i Landbruket.

I år på Scandic Hotel Oslo Airport.

Se programmet på nettsidene Eierskiftedagene.no eller på Norges Bondelag sine sider.

Det er Norges Bondelag og Duett AS som er arrangører.

 

 

 

 

 

 

jul 052017
 

Lovendringene er vedtatt den 21.06.2017, for forarbeid se proposisjon til Stortinget Prop. 92 L

Forpaktningsloven

Plikt til å sende forpaktningsavtale til kommunen hadde både eier og forpakter tidligere. Dette er fjernet i forpaktningsloven § 1, 3 ledd og overført Jordloven § 8. Denne plikten gjelder nå bare eieren. Det er driveplikt for hele eiertiden. Kravet om at den dyrkede jorda skal leies bort til eier annen landbrukseiendom er opphevet.

Odelsloven

Arealgrensene for odlingsjord er hevet fra 25 til 35 dekar eller det produktive skogarealet er over 500 dekar.

Jordloven

Det slås nå fast i loven at det er driveplikt i hele eierperioden.

Konsesjonsloven, unntak konsesjon på grunn av eiendommens karakter

a)Ubebygde tomter ikke større enn 2 dekar, loven § 4, første ledd nr 1

Dersom tomtene er innenfor 2 dekar og de blir godkjent av plan – og bygningsloven trenger man ikke delingssamtykke etter jordloven.

Essens: Endringen åpner for at slike tomter ikke behøver delingssamtykke.(tolkning)

b)Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, loven § 4, første ledd nr 4

Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar.

Essens; Endring fra 25 til 35 dekar jord

 

Konsesjonsloven, unntak konsesjon på grunn av erververs tilling

a)Når er erverver er i eierens ektefelle, i slekt med eieren eller eiers ektefelle rett oppadstigende og nedadstigende linje mv.

b)Odelsberettiget til eiendommen

Essens; Følger de nye arealgrensene35 dekar dyrket jord eller 500 dekar skog.

c)Erverv over 35 dekar jord og 500 dekar skog med boplikt

Fritaket er betinget av at erverver bosetter på eiendommen innen 1 år og selv bebor den i mist 5 år.

Essens: Som før med økning av arealgrenser for jord fra 35 til 35 dekar.

 

Konsesjonsloven, priskontroll landbrukseiendommer

Priskontroll

  1. a) Gjelder landbrukseiendom på mer enn 35 dekar jord, loven § 9a

Priskontroll ved erverv av erverv av bebygd eiendom mer enn 35 dekar jord.

Essens: Priskontroll ved erverv med mer enn 35 dekar jord.

Ikke priskontroll

  1. a) Ikke priskontroll på skogeiendommer , loven 9 a

« med mindre eiendommen er en ren skogeiendom»

Essens: Det er ikke priskontroll ved erverv av en ren skogbrukseiendom lenger.

b)Avtalt pris under kr 3 500 000

Hvis prisen for bebygget landbrukseiendom er under kr 3 500 000 er det ikke priskontroll.

Rundskriv M-2/2016

Ikrafttredelsesregler

Lov om endringene trer i kraft den 1.09.2017 med unntak av endringene i jordloven og konsesjonsloven som trer i kraft 1.07.2017.

apr 212017
 

Fra 18.04. 2017 skjer det viktige endringer hos Kartverket som gjelder oss som rådgivere.

Våre rutiner ved eierskifte blir i liten grad påvirket, men noen endringer er det.

Konsesjonsfrihet og konsesjonsforhold

Skjema om konsesjonsforhold er som før, men nå er det kommunen som skal legge inn forhold rundt konsesjonsfrihet / konsesjon i en modul i matrikkelen.

a)Vi vil derfor ikke få tilbake skjemaene stemplet og underskrevet som før for innsendelse sammen med skjøte til Kartverket. Kommunen beholder skjemaet, legger det direkte inn i Matrikkeldatabasen.

Men vi anbefaler at dere får en kvittering på at skjema er innlevert.

b)Vi sender skjøte til Kartverket uten Egenerklæringen og Kartverket vil sjekke konsesjonsfrihet /konsesjon mot databasen innlagt av kommunen.

c)Vi får tilbake skjøte eller andre skjema stemplet på originaldokument med tinglyst som før.

Nytt er det at vi sammen med dokumentet får en komplett Grunnbokutskrift for aktuelt Gnr/Bnr.

På utskriften vil hjemmelsforhold og grunndata vil bli som før, men heftelser vil bli utskrivet kronologisk med de sist tinglyste heftelser først o.s.v.  Skille mellom pantheftelser og servitutter vil derved forsvinne.

Som rådgivere må vi i større grad forholde oss til både pengeheftelser og andre heftelser (servitutter) og det blir mer aktuelt med gjennomgang av alle heftelser på eiendommen, noe som vil være positivt for kjøpers oversikt heftelser på eiendommen.

I kjøpekontrakten omtaler vi f.eks «fri for pengeheftelser som ikke er avtalt. »

Pengeheftelser betyr «Opplysning om pant i matrikkelen», derfor bør ikke endringene påvirke innholdet i kjøpekontrakten slik vi ser det.

Elektronisk tinglysing

Fra 18.04.2017 innfører Kartverket mulig for elektronisk tinglysing for profesjonelle brukere som banker og eiendomsmeglere.