nov 222004
 

På fredag (19.november) ble det lagt fram en innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2005.

Vedtaket om skattefrihet:

«Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk til personer som er arveberettiget etter lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel 1 eller 2, er fritatt for skatteplikt når vederlaget ikke overstiger tre fjerdedeler av antatt salgsverdi, og eieren har eid eiendommen i minst ti år når realisasjonen finner sted eller avtales.»

Hele innstillingen finner du her: Innst. O. nr. 10.

Forholdet til landbruket er omhandlet i kap 20.

De viktigste områdene:

Kap 3. Avvikling av fordelsbeskatning bolig og fritidsbolig

Avvikling av fordelsbeskatning bolig og fritidsbolig

Skattefritak for leieinntekter fra hovedbygning

Våningshus på gårdsbruk, opphevelse av skatteplikt

Føderåd, bruksrett og fri bruk

Fredede og bevaringsverdige boliger

Fradrag for kostnader ved overgang till skatteplikt (tenk kårbolig)

Kap 4. Omlegging av beskatning av firmabil og yrkesbil

Kap 5. Aksjonærmodellen

Kap 5.3. Skjerming

Kap 5.4. Innføring av kontinuitet ved arv og gave av aksjer

Kap 6. Fritaksmodellen for aksjonærer som er selskaper

Kap 6.2. Beskatning av foreninger og stiftelser

(Se avsnittet «Juridiske personer som ikke er likestilt med aksjeselskap»)

Kap 20. Endringer i skattereglene for landbruket

Et godt råd: Når du har lest «Kap 20. Endringer i skattereglene for landbruket», les deretter også innstillingen fra Kap 3 og utover.

Sorry, the comment form is closed at this time.