okt 082007
 

Nedenfor er en oversikt over relevante foreslåtte endringer i Statsbudsjettet for 2008.

2.3 Jordbruksfradraget
2.3.1 Innledning

Ved fastsettelse av positiv alminnelig inntekt fra jord- og hagebruk har produsentene i
henhold til skatteloven § 8-1 femte ledd krav på et jordbruksfradrag på inntil 45 000 kroner
per driftsenhet per år. I tillegg gis fradrag på 32 prosent av den jordbruksinntekten som
overstiger 45 000 kroner, opp til et samlet fradrag på 142 000 kroner. Departementet legger
med dette fram forslag om en økning av det generelle jordbruksfradraget på 45 000 kroner
med 9 200 kroner til 54 200 kroner.

Les hele saken

5.1 Innledning og sammendrag

Departementet foreslår å endre reglene om skattlegging av leieinntekt ved utleie av hele eller
en større del av egen bolig. Etter gjeldende rett er slik inntekt skattefri når boligen leies ut
mindre enn halve inntektsåret (regnet etter antall dager). Departementet foreslår at når hele
eller en større del av boligen leies ut, skal leieinntekten være skattepliktig fra første krone
med fradrag for faktiske driftskostnader, dersom bruttoinntekten overstiger 20 000 kroner i
inntektsåret. For å hindre utilsiktet tilpasning til regelverket, foreslås at skatteloven § 7-10 om
fradrag for vedlikeholdskostnader ved endret ligningsmåte bare skal gjelde når utleien varer
mer enn halve inntektsåret.

Les hele saken

9.1 Innledning og sammendrag

Departementet foreslår endringer i reglene om formuesverdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis
og andeler i aksjefond. Etter gjeldende rett formuesverdsettes aksjer, grunnfondsbevis og
andeler i aksjefond til 85 prosent av verdsettelsesgrunnlaget. Departementet foreslår å avvikle
denne verdsettelsesrabatten.

Les hele saken

23.2 Gjeldende rett

I henhold til arveavgiftsloven § 4 første ledd bokstav b er «(g)aver ytet før giverens død som
sedvanlig tegn på velvilje og oppmerksomhet»
fritatt for arveavgift «når de etter sin art og
forholdene for øvrig ikke går ut over det som må ansees som skikk og bruk.»


I lovforarbeidene er det uttalt at:

«Bestemmelsen gjelder gaver av mer personlig og privat karakter. Det siktes først og fremst
til rene leilighetsgaver, dvs. gaver til fødselsdag, jul, bryllup og lignende. Det foreligger her
ingen egentlig formuesoverføring.»


Departementet foreslår en endring i arveavgiften i 2008-budsjettet når det gjelder gaver. I dag
er såkalte leilighetsgaver, dvs. gaver som gis til fødselsdager, jul, bryllup og lignende i et visst
omfang fritatt for avgift. Avgiftsfriheten for denne typen gaver foreslås erstattet med et årlig
fribeløp for gaver tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G), dvs. p.t. 33 406
kroner pr. år. Det årlige fribeløpet knyttes ikke spesielt til gaver gitt ved spesielle anledninger.

Fribeløpet blir et fradragsberettiget bunnbeløp i tilfeller der gaven er større enn fribeløpet,
men gavetilfellet blir da oppgavepliktig.

Les hele saken

24.1 Sammendrag

Departementet foreslår en presisering av gevinstskattefritaket ved realisasjon av
landbrukseiendom innen familien i skatteloven § 9-3 sjette ledd første punktum. Presiseringen
går ut på at fritaket også skal omfatte realisasjon innen familien av andel i deltakerlignet
selskap hvor deltakerne er familiemedlemmer, og realisasjon av landbrukseiendom innen
familien fra slikt selskap. Ved samtidig eller senere oppløsning av det deltakerlignede
selskapet foreslås det at eiendomsgevinst som isolert sett kvalifiserer til skattefritak eller
reglene for realisasjon av landbrukseiendom, fritas for oppløsningsbeskatning.

Les hele saken

24.3.1 Overføring av andel i deltakerlignet selskap i landbruket

Utvidelsen i skatteloven § 9-3 sjette ledd tredje punktum omfatter teknisk sett ikke overføring
av landbrukseiendom der to eller flere familiemedlemmer driver felles virksomhet.
Bakgrunnen for dette er at det da som utgangspunkt anses å foreligge et deltakerlignet
selskap, og at overføringen da ikke gjelder overføring av ideell sameieandel i en
landbrukseiendom, men overføring av en andel i et deltakerlignet selskap. I Ot.prp. nr. 1
(2006-2007) s. 126, er det imidlertid lagt til grunn at gevinstfritaket i skatteloven § 9-3 sjette
ledd første punktum, kan anvendes ved slik andelsoverdragelse i deltakerlignet selskap innen
familien.

Les hele saken

24.3.2 Når deltakerlignet selskap realiserer landbrukseiendom innen familien

Realisasjon av landbrukseiendom innen familien kan også skje ved at selve eiendommen
selges av et deltakerlignet selskap hvor deltakerne er familiemedlemmer, til en av deltakerne
eller slektning av en av deltakerne. Skattedirektoratet har i LigningsABC 2006 s 626, lagt til
grunn at slik overføring av eiendom kan skje skattefritt når selskapet har eid eiendommen i
minst ti år.

Les hele saken

24.3.3 Skattemessig behandling av gaveelementet ved overføring til underpris
Det er en forutsetning for skattefri overdragelse innen familien at vederlaget ikke må
overstige 75 prosent av antatt salgsverdi, jf. skatteloven § 9-3 sjette ledd. Dersom en
landbrukseiendom som er eid av et deltakerlignet selskap overføres til underpris til en av
deltakerne, eller til en slektning av en deltaker, jf. identifikasjonsregelen i skatteloven § 10-11
annet ledd siste punktum, vil forskjellen mellom antatt salgspris og vederlaget (gavedelen)
kunne bli ansett som skattepliktig utdeling fra selskapet i henhold til skatteloven § 10-42
første og annet ledd.

Les hele saken

24.3.4 Oppløsning av deltakerlignet selskap i landbruket

Når det deltakerlignede selskapet oppløses, enten samtidig med at eiendommen overdras eller
på et senere tidspunkt, følger det av de alminnelige reglene om oppløsning av ansvarlige
selskaper at det ved utdelingen til deltakerne skal skje et skattemessig gevinstoppgjør, jf.
skatteloven § 10-40. Et slik gevinstoppgjør vil også omfatte gevinsten fra eiendomssalget, og
da selv om dette salget isolert sett kvalifiserer til skattefritak etter de særlige reglene for
landbrukseiendommer. For å oppfylle intensjonen om skattefrihet ved realisasjon av
landbrukseiendom innen familien foreslår departementet at slik eiendomsgevinst holdes
utenfor den oppløsningsbeskatning som følger av de alminnelige reglene ved oppløsning av
ansvarlig selskap.

Les hele saken

25.1 Sammendrag

Med virkning fra inntektsåret 2008 foreslår departementet et særskilt unntak for landbruket
fra de generelle reglene om beskatning av tomtegevinst i næring. Forslaget medfører at årets
samlede gevinst ved realisasjon av tomtearealer i enkeltpersonforetak i landbruksnæring fritas
for bruttobeskatning (toppskatt og trygdeavgift) dersom gevinstbeløpet ikke overstiger 150
000 kroner. Det blir da bare flat nettoinntektsbeskatning (28 prosent skatt) av gevinsten.
Overstiger slik gevinst grensebeløpet på 150 000 kroner, blir hele gevinsten
bruttoskattepliktig, i likhet med andre inntekter i den personlige landbruksnæringen.

Les hele saken

Sorry, the comment form is closed at this time.