apr 152008
 

Nedenfor er en oversikt over viktige momenter for en eierskifterådgiver.

1. Unngå å bli ansvarlig for dokumentavgift og gebyrer
Etter at all tinglysing av faste eiendom er samlet hos Statens Kartverk, Hønefoss, har man gått over til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr.
Når dere på vegne av kunder sender inn dokumenter for tinglysing har noen av dere opplevd at dere selv får tilsendt faktura fra Statens kartverk. Selv om det i feltet for hvem som er innsender på aktuelt skjema skjer det at saksbehandler tar navn / firma fra innsendte vedlegg som fakturaadresse.
Lov om dokumentavgift § 6 regulerer hvem som er ansvarlig for betaling av avgift mv.

Vårt råd
Hvis dere som rådgivere legger ved forklaringer / vedlegg, skriv klart at dette er vedlegg.

2. Kan din verdsetting bli overprøvd?
Som dere vet er det foreløpig ikke krav om dokumentasjon på verdien av eiendommen som skal tinglyses. Lokal praksis som var innarbeidet i de forskjellige tingrettene er borte.
Lov om tinglysing § 7 regulerer verdsetting av tinglyst eiendom.
Fra lovteksten:
Det grunnlag som er oppgitt i dokumentet skal legges til grunn for avgiftsberegningen, med mindre registerføreren finner at det er åpenbart for lavt. I så fall skal han fastsette verdien.
Vider angir Forskrift om dokumentavgift § 2-2 mulighet for at registerfører kan søke råd om tinglysningsverdien hos ligningskontor eller landbrukskontor i området.

Vårt råd
Sørg for at verdsettingen er dokumentert. En riktig verdsetting er viktig i forhold til dokumentering av de forskjellige ektefellers andel av felles bo.
Du kan ta forbehold om at tinglysning kun skal skje under forutsetning av at angitt verdi blir brukt.

3. Festetomt
3.1 Stiftelse av rettighet
Dokument som gjelder stiftelse av leierett er ikke avgiftspliktig.
3.2 Bygninger
Bygninger på festet grunn omfattes av dokumentavgift på vanlig måte.
3.3. Overføring av bygninger med festerett
Overføres festerett med påstående bygninger overføres bruksrett til grunnen med hjemmel som eier av bygningene. Dokumentavgift svares av bygningenes salgsverdi samt verdien av festeretten til tomten. Dokumentavgiftsvedtaket, rundskriv nr 12/2008 S.
3.4. Bygslet tomt, ikke overført festeretten?
Det er mange ikke tinglyste festekontrakter i Norge. Det er ofte skrevet avtale om feste, hytten er bygget. Når man nå i ettertid skal overføre festeretten til opprinnelig leier forlanger Tinglysningen at det betales dokumentavgift både av verdien av festeretten og f. eks hytte.
Dette er klart urimelig. Saken blir etter hvert tatt opp med myndighetene i flere sammenhenger.

4. Dokumentavgift 2008, rundskriv nr 12/2008 S.
Det årlige dokumentavgiftsvedtaket finner du på vedlagte link.
http://www.toll.no/upload/aarsrundskriv/2008dokumentavgift.pdf.

Sorry, the comment form is closed at this time.