aug 122009
 

Gaver som er unntatt fra arveavgift

Ditt valg
Du kan selv velge når fradraget for leilighetsgaver skal gjøres.
Det kan enten tas i forbindelse med eierskifte eller ikke.
Overstiger leilighetsgavene ½ G fra hver giver er beløpet avgiftspliktig.

Fra veiledningen RF 1617:

Enkelte gaver er unntatt for avgiftsplikt. Dette gjelder bl.a. gaver ytt innenfor det årlige avgiftsfrie beløpet, enkelte periodiske ytelser og gaver til ektefeller, registrerte partnere eller visse samboere. Disse gavene er derfor heller ikke meldepliktige. Nedenfor gis en kort omtale av de gaver som er unntatt fra avgiftsplikt. Nærmere informasjon kan også fås via internett i Håndbok i arveavgift i kapittelet om periodiske ytelser og det årlige avgiftsfrie beløp.

Med virkning for rådighetserverv fra 1. januar 2008 er det innført en regel som unntar gaver inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G) ved årets inngang fra arveavgift. Det er et vilkår at gaven er ytt før giverens død.

Dersom det årlige fribeløpet ett år er fullt utnyttet gjennom gavetransaksjoner tidlig i året, er alle senere gaver meldepliktige til Skattekontoret.

Det årlige fribeløpet omfatter ikke fast eiendom og formuesobjekter som verdsettes etter arveavgiftsloven

Grunnbeløpet i folketrygden er pr 01.01.2009 kr 70 256, ½ part kr 35 128.

Se mer i veiledningen til Melding om gaver- RF 1617.
Veiledningen finner du under Rettledninger-knappen i Eierskifteplanleggeren.

Sorry, the comment form is closed at this time.