aug 212009
 

Endringer i landbrukslovgivningen fra 1.7.2009 gjelder odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon, jordloven og konsesjonsloven

1. Odels- og åsetesloven

Endringer i eiendomsstørrelse, odling samboere, kortere frist for å løse en eiendom på odel, kortere tidsfrist på kjøpetilbud.
-Hvilke eiendommer kan odles

Arealgrensen er nå 25 dekar fulldyrka og eller mer enn 500 dekar produktiv skog.
-Rett til odling for samboer

Samboere er gitt like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først. Samme regler for barn født i og utenfor ekteskap og for adoptivbarn.
-Løsningsfristen

Fristen til å løse en eiendom på odel er endret fra 12 måneder til 6 måneder.
-Kjøpetilbud til bedre odelsberettigede

Retten til å gi kjøpetilbud endres fra 6 måneder til 2 måneder.
-Nekte odelsløsning

Muligheten til å nekte odelsløsning hvis løsningen er klart urimelig er utvidet.

Mer info hos Statens Landbruksforvaltning

Se i Odelsloven

2. Konsesjon – og boplikt

2.1 Endringer

Det er slutt på søknad om utsettelse av boplikt.
Det er slutt på reglene om 50 % regelen, tidligere regel om opphold på eiendommen minst 50 % av året.
Nå må det søkes konsesjon hvis ikke man tilflytter eiendommen innen 1 år
og bruker boligen som sin vesentlige døgnhvile.

2.2 Konsesjonsfritt erverv på grunn av:
a)Erververs stilling

Hvem man kan overdra konsesjonsfritt til

Hvem man kan erverve konsesjonsfritt fra
b)Odelsrett

En som har odelsrett trenger ikke søke konsesjon.
Ny grense, minst 25 dekar jord og 500 dekar skog.
c)Boplikt som betingelse for konsesjonsfrihet odelseiendom og nær familie

Kjøper må bosetter seg på eiendommen med mer arealer enn 25 dekar jord og 500 dekar.

Unntak for konsesjonsplikt på grunn av eiendommens karakter

Ubebygde arealer

Tomter under 2 dekar.
Bebygd eiendom inntil 100 dekar, herav ikke mer enn 25 dekar jord.

Les mer om konsesjon hos Statens Landbruksforvaltning
Se også rundskriv Konsesjon og boplikt M-2/2009

3. Boplikt

Ikke lenger mulig å søke om utsettelse av boplikt.

Etter nytt lovverk er det 3 former for boplikt:

1.Konsesjonsfrihet, 5 års boplikt ved overdragelse fra familie eller odelsrett.
Kun personlig boplikt, må flytte til eiendommen innen 1 år.

2.I kommuner med nedsatt konsesjonsgrense kan man erverve konsesjonsfritt ved å erklære at eiendommen skal brukes som helårsbolig, eller være i familie med tidligere eier.

3.Ikke lenger mulig med søknad om fritak av boplikten, se konsesjon.
Boplikt på eiendommen – når eieren ikke kan/vil oppfylle 5 års boplikt.

Må søke konsesjon, det skal vektlegges driftsmessig gode løsninger, eiendommens størrelse, avkastningsevne, tilknytning og livssituasjon.

Ved konsesjonssøknad bestemmer kommunen om boplikten skal være personlig eller upersonlig.

Les mer om boplikt hos Statens Landbruksforvaltning
Se også rundskriv Konsesjon og boplikt M-2/2009

4. Driveplikt

Det er nå blitt varig driveplikt på landbrukseiendommer

-Varig driveplikt

-Personlig plikt

-Driveplikten kan oppfylles ved bortleie i 10 år på nærmere vilkår.

-Kan søke om fritak, for en tid eller hele eierperioden.

Se også rundskriv M-3/2009 om driveplikten, les mer…..

Rundskrivene finner du under Biblioteket
-knappen i Eierskifteplanleggeren.

Sorry, the comment form is closed at this time.