nov 152009
 

Rundskriv M-3/2009 – Fastslår at eier har driveplikt til eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. (Du finner rundskrivet på www.eierskifte.no eller i Eierskifte Planleggeren.)

Kort om regelverket

Lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova) § 8 Driveplikt

Jordbruksareal skal drivas. …. Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. ….

Rundskriv M-3/2009: Driveplikt etter jordloven

Eieren har en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Driveplikten gjelder for alle eiere fra bestemmelsens ikrafttredelse 1. juli 2009.

Når en avtale om bortleie av jordbruksareal er inngått, skal den sendes til kommunen som dermed får mulighet til å kontrollere om vilkårene for bortleie etter jordloven er oppfylt. Plikten til å sende inn avtalen fremgår av

Lov om forpakting 25. juni 1965 nr. 1 § 1 andre og tredje ledd.

Lova gjeld forpakting av eigedom, som skal nyttast til jordbruks- eller skogbruksproduksjon. Untatt er: …. e) leige av jordbruksareal utan hus (rein jordleige) Både eigar og leigar skal gje melding til kommunen om leigeforhold som nemnd under andre leden, bokstav e), når arealet er over 5 dekar.

Jordbruksarealet må nyttes sammen med jordbruksareal leieren driver fra før.
Det er ikke oppstilt formkrav utover kravet til skriftlighet.
Bestemmelsen er ikke til hinder for at eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv.
Det er landbruksmyndighetene som må ta stilling til hva som er en driftsmessig god løsning. Eier eller leier kan forelegge spørsmålet for kommunen, som skal gi rettledning før avtale om bortleie blir opprettet. Avtalen må aksepteres dersom leieforholdet er med på å legge forholdene til rette for en driftsmessig god løsning innen rimelig tid, som for eksempel i tilfeller der leieren formelt ikke har overtatt den aktuelle eiendommen, men der det skal skje et generasjonsskifte i nær framtid. Det beror på et konkret skjønn hvorvidt avtalen gir en driftsmessig god løsning. Avstanden, veiens standard, trafikktetthet og naturgitte forhold er eksempelvis momenter det kan legges vekt på.

Konsekvens 1: Avtaler

a) Alle muntlige avtaler må erstattes av skriftlige 10-års avtaler før neste sesong
b) Skriftlige avtaler som har gått ut før neste sesong må fornyes for 10 år før sesongstart
c) Løpende skriftlige avtaler må fornyes ved avtaleutløp for nye 10 år

Konsekvens 2: Vekstskifte

1. Eier skal dyrke noe selv, leie ut resten
a) Skriver 10-års jordleeiavtale med annen dyrker om leie av det arealet en selv ikke dyrker. For eksempel: Jordleien omfatter 160 dekar av mitt totale jordbruksareal på 240 dekar.
b) Skriver 10-års jordleeiavtale med annen dyrker om leie av hele arealet. Leier tilbake areal til eget bruk. Denne avtalen trenger ikke være på 10 år. Skal også sendes kommunen.

2. Eier skal leie ut hele arealet
a) Skriver 10-års jordleeiavtale med dyrker om leie av hele arealet.
b) Skriver flere 10-års jordleeiavtaler med flere dyrkere om leie av deler av arealet.

Den som leier kan gjøre følgende for å få til vekstskifte:
a)Bytte areal med andre dyrkere
b) Skrive kortsiktige (videre)leieavtaler med andre dyrkere. Må meldes kommunen.
c) Si opp avtalen med eier som så må inngå 10-års avtale med annen dyrker. Må meldes kommunen.
NB: Alle avtaler må inneholde formulering om mulighet for fremleie eller bytte av jord.

Praktiseringen

Det er landbrukskontoret som er kontrollinnstans og fokuset og behovet for oppfølging på dette område vil naturlig nok varierer fra område til område i Norge.

Det er viktig å merke seg at landbruksforvaltningen (kommunen) har relativt vide fullmakter gjennom regelverket. Det blir derfor viktig at faglagene og de enkelte bønder tar kontakt med kommuen for en minst mulig byråkratiske ordninger.

Forslag til leieavtale vil du finne i neste versjon av Eierskifte Planleggeren, du får melding når den blir lagt ut.

Sorry, the comment form is closed at this time.