Friere prissetting av landbrukseiendommer

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Friere prissetting av landbrukseiendommer
feb 242010
 

Friere prissetting av landbrukseiendommer

Opphevelse av priskontroll på bebygde eiendommer under 500 dekar med mindre enn 25 dekar jord.

Nytt rundskriv M 1/2010 av 17.02.2010
Endring i rundskriv M-3/2002- Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon.
Boverdi og nedre beløpsgrense for prisvurderinger ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom.

Bakgrunnen for endringene slik vi ser det:

– Rundskriv M2/2010 legger vesentlig vekt på boplikt, derfor vil verdien av boverdien måtte vektlegges mer.
– I fra 2002 til nå er det skjedd vesentlig endringer i verdsetting av boliger i Norge.

Endringene får virkning for:

a) Verdsetting av landbrukseiendommer generelt
«Departementet bestemmer med dette at den øvre grensen for tillegg av boverdi ved prisvurdering knyttet til konsesjonsbehandling av bebygd eiendom skal være kr 1 500 000.» Det vises til tidligere praksis for gradering av tillegget.

b) Nedre grense for prisvurdering ved konsesjon økes fra 750 0000 til kr 1 500 000
I rundskrivet skrives det at: For at prisvurdering ved konsesjon skal gjøres må eiendommen oppfylle arealgrensene i Konsesjonsloven § 5. annet ledd.
Fra loven § 5, annet ledd: «Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr 1 og 2 (overtatt fra familie eller med odel) betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen 1 år og bebor den i mist 5 år.»

Priskontrollen gjelder derfor for bebygde eiendommer for bruk med mer enn 25 dekar jord, eller mer enn 500 dekar skog, hvor avtalt kjøpesum er over 1 500 000.

Landbruks – og matdepartementet skriver at hver 4. landbrukseiendom ble omsatt mellom 750 000 – 1 500 000. Totalt var ca 60 % av salgene under 1 500 000.

Næringskomiteen i Stortinget presiserer samtidig at det er viktig å holde fast ved bruksverdivurdering til landbruksformål og kostnadsnivå for landbruksbygg skal danne grunnlaget for verdsettingen.

LMD: Rundskriv M-1/2010