Fristen for oppregulering av kostpris pr. 31.12.2014 på uavskrivbare verdier i landbruket er fjernet, se endring i forskrift 19.november 1999.

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Fristen for oppregulering av kostpris pr. 31.12.2014 på uavskrivbare verdier i landbruket er fjernet, se endring i forskrift 19.november 1999.
nov 302012
 

Da har vi fått svar på usikkerheten om forholdet til  krav om oppregulering av ikke avskrivbare aktiva.

Svaret er i henhold til lovteksten at det kan kreves oppregulering av slike aktiva også etter 2014.

Men verdien av oppreguleringen blir jo mindre til lenger inn i fremtiden vi kommer.

Klikk her for å se den aktuelle forskriften

Kjøpesum under kr 2 500 000 skal ikke prisvurderes ved konsesjon.

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Kjøpesum under kr 2 500 000 skal ikke prisvurderes ved konsesjon.
nov 302012
 

Landbruks- og Matdepartementet har kommet med et nytt rundskriv M-2/2012 den 21. november
2012 som gjelder endring i rundskriv M-1/2010: Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon,
nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom.

Departementet ønsker at flere mindre bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer skal
kunne selges uten konsesjonsbehandling dersom kjøpesummen er under kr. 1.500.000. For å få til
en gjennomføring av denne målsetting, har departementet bestemt at fra og med 21.11.2012 skal
prisvurdering unnlates på bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er
under kr. 2.500.000.

Beløpsgrensen gjelder som tidligere eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard
slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er
tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. For øvrig gjelder rundskriv M-1/2010.

De ovennevnte endringer i rundskriv M-1/2010 trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er
kommet inn til kommunen hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans.
Også ved behandling av klager som ikke er endelig avgjort skal de nye retningslinjene i dette
rundskriv følges.

Klikk her for å lese nyheten på regjeringens side.