nov 302012
 

Landbruks- og Matdepartementet har kommet med et nytt rundskriv M-2/2012 den 21. november
2012 som gjelder endring i rundskriv M-1/2010: Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon,
nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom.

Departementet ønsker at flere mindre bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer skal
kunne selges uten konsesjonsbehandling dersom kjøpesummen er under kr. 1.500.000. For å få til
en gjennomføring av denne målsetting, har departementet bestemt at fra og med 21.11.2012 skal
prisvurdering unnlates på bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er
under kr. 2.500.000.

Beløpsgrensen gjelder som tidligere eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard
slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er
tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. For øvrig gjelder rundskriv M-1/2010.

De ovennevnte endringer i rundskriv M-1/2010 trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er
kommet inn til kommunen hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans.
Også ved behandling av klager som ikke er endelig avgjort skal de nye retningslinjene i dette
rundskriv følges.

Klikk her for å lese nyheten på regjeringens side.

Sorry, the comment form is closed at this time.