Sjekk din kommunes gebyrpolitikk.

 Info  Kommentarer er skrudd av for Sjekk din kommunes gebyrpolitikk.
jun 062013
 

Det er en tendens til at kommunen beregner vanlige gebyrer på konsesjonssaker. Det er feil!

Sjekk din kommune og i alle fall de saker du har kjennskap til.

 

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. kgl.res. av 23. desember 1988
nr. 1073, jf. delegasjonsvedtak av 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1. Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:
a) Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon
ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.

b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.
Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt
(slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det
ikke betales gebyr.

§ 2. For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1 a) kan det kreves et gebyr på inntil kr. 5 000,-.
For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1 b) kan det kreves et gebyr på
inntil kr. 2 000,-.
Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for
enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales
gebyr som nevnt i første og andre ledd.

§ 3. Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller
fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere
eiendommer. Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe
av samme eiendom.

§ 4. Det organ som avgjør saken i første instans kan, når særlige grunner foreligger, helt eller
delvis frita for gebyr.
Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for gebyr.

§ 5. Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves forskrift av 29. desember
1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.