sep 052013
 

Den 17. juni 2013 ble endringene i jordlov og konsesjonslov godkjent av regjeringen.
Delingsbestemmelsene etter jordloven skal bli mer fleksible og kretsen som har odel innskrenkes.

Jordloven
Endringene om mer fleksibel delingsbestemmelse skal gi kommunen mer handlingsrom for fradeling av jord til tilleggsjord og boligformål.
Det er viktig å merke seg hva landbruksministeren sier:
«Jeg vil ha en delingsbestemmelse som gir utviklingsmuligheter og som ikke først og fremst er retter inn på forbud. Utgangspunktet er at det skal gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn.»

Delingsforbudet har vært uendret siden 1955.

Målet med endringene har som mål å legge til rette for bedre harmonisering av eiendoms- og landbruksstrukturen og bosetning i distriktene.

For hele loven, se Eierskifteplanleggeren under Bibliotek, fane lover

Letter å dele i fra tilleggsjord
Kommunen kan legge vekt på hensynet til vern, gode driftsmessige løsninger.
Lettere å få fradelt tilleggsjord selv om bare deler av landbruksjorden ønskes solgt.

Styrking av bosetningshensynet
Loven åpner for at bosetningshensynet skal kunne overstyre delingen, selv omlandbruksmessige hensyn ikke tilser deling.
a)Det gis mulighet for lettere å få fradelt boligtomter og kårbolig i distriktene.
b)Lettere å få fradelt romslige tomter.
c)Kommunen må definere bosetningshensynet i aktuelt område.
d)Dyrkbar eller dyrka jord skal ikke kunne omdisponeres før det er gitt delingssamtykke til omdisponering.

Endringer i Odelsloven fra 1.1.2014
Det uttales fra politisk hold at endringene i Odelsloven gjøres for å kunne bevare loven. Forslaget om innskrenkning av odelskretsen skal gi mulighet for å beholde landbrukseiendommen i familien, samtidig som de skal stimulere til salg av gården der hvor nær familie ikke ønsker å overta og drive.

Endringene gir
– Barn av en som eier gården har odelsrett
– Barnebarn av eieren kan også ha odelsrett
– Nieser og nevøer har ikke lenger odelsrett
– Dette sikrer de som har nære relasjoner til gården odelsrett
– Oppheving av odelsfrigjøring der hvor gården har kjøpt tilleggsjord.

For hele loven, se Eierskifteplanleggeren under Bibliotek, fane lover

Eierskifteplanleggeren(EP)

Vi anbefaler:
Vent med vanskelige delingssaker til over nyttår.

Sorry, the comment form is closed at this time.