Regjeringen Solberg’s forslag til Statsbudsjett

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Regjeringen Solberg’s forslag til Statsbudsjett
nov 112013
 

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til Statsbudsjett 8.11.2013 med en tydelig markering til endringer på flere områder i forhold til den avgåtte regjering.

Den endring som vi her først og fremt vil kommentere, er forslaget til å avvikle arveavgiften helt fra 1.1.2014. Begrunnelsen for fjerning av arveavgiften er at dette etter regjerings mening vil lette likviditetsbelastningen ved generasjonsskifter i familiebedrifter og overføringen av familieeiendommer. Det vil også innebære en stor forenkling for skattyterne fordi de ikke lenger trenger å forholde seg til et omfattende arveavgiftsregelverk. Samtidig vil de administrative kostnadene i Skatteetaten reduseres.

Det foreslås at det ikke skal svares arveavgift av gave som gis og arv som inntrer etter dødsfall som skjer etter 31. desember 2013. For gaver som gis og for arv som inntrer etter dødsfall som skjer før årsskiftet, skal det svares arveavgift etter reglene i arveavgiftsloven og etter gjeldende satser.

I dag anses som hovedregel den verdi som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen, som skattemessig inngangsverdi for gjenstander som erverves ved arv og gave. Skattemessig inngangsverdi brukes blant annet ved gevinstberegning ved salg av det objektet som tidligere er mottatt som arv eller gave. Dersom arveavgiften fjernes, og mottaker fortsatt gis anledning til å fastsette en ny inngangsverdi (markedsverdi), vil det ikke bli noen beskatning av verdistigningen i arvelaters eller givers eiertid. Regjeringen foreslår derfor, som en konsekvens av avvikling av arveavgiften, at det innføres skattemessig kontinuitet ved arve- og gaveoverføringer. Skattemessig kontinuitet innebærer at mottaker overtar sin forgjengers skattemessige verdier og posisjoner. Etter kontinuitetsprinsippet vil verdistigning i forgjengers eiertid komme til beskatning, og verdinedgang komme til fradrag, ved senere disposisjoner over objektet.

En overgang til skattemessig kontinuitet som hovedprinsipp ved arv og gave innebærer økt inntektsskatt samlet sett. Dette er en følge av at arving eller gavemottaker ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi, men må overta forgjengerens skattemessige stilling.

Regjeringen foreslår et unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt. (Grunnen til dette er at regjeringen foreslår å videreføre dagens skatteregler om bo- og eiertid for boliger og fritidseiendommer, samt dagens skatteregler for hvilke jord- og skogbrukseiendommer for hvilke eiendommer som kan selges skattefritt.) Unntak fra kontinuitetsprinsippet innebærer at inngangsverdien for bolig- og fritidsbolig skal settes til markedsverdi på ervervstidspunktet. Alminnelig gårdsbruk og skogbruk kan bare selges skattefritt dersom salgsvederlaget ikke overstiger tre fjerdedeler av eiendommens antatte salgsverdi. Det foreslås derfor at inngangsverdien (kostpris) maksimalt kan settes til denne verdien.

Kort sammenfattet betyr dette:

Ny kostpris for jord- og skogbrukseiendommer max blir 75% av markedsverdi.

Andre deler av jord- og skogbrukseiendommen som ikke er alminnelig landbruk f.eks. festetomter, gartneri, golfbane, gårdsturisme, o.l., kan ikke oppskrives, men følger selger/givers utgangsverdi.

Driftsløsøre som maskiner, redskap, dyr og varelager, kan ikke oppskrives, men følger selger/givers utgangsverdi.

Oppskrivingsadgangen for gjenlevende ektefelle som blir sittende i uskifte faller bort.

Alle disse endringene medfører at det vil bli en betydelig skatteskjerpelse innen jord- og skogbruk.

Hva Nå?

Vi vil presisere at dette er et forslag fra Regjeringen Solberg, og at Regjeringen i dag har startet forhandlinger om budsjettet med de andre partiene på Stortinget. Dermed er utfallet av forslaget om fjerning av arveavgiften fortsatt ikke sikkert.

Men vi mener at dersom det er planlagt et eierskifte i nærmeste framtid, så bør kanskje generasjonsskiftet/eierskiftet vurderes framskyndet til før 31.12.2013. I det minste må en seriøst vurdere å overføre driftsløsøret før nyttår fordi eventuelle endringer i regelverket uansett vil medføre en skatteskjerpelse.

Videre prossess

Vi i Allinfo.as vil følge tett på disse forhandlingene og komme tilbake med meldinger så snart vi vet noe nytt.

www.statsbudsjettet.no/Tilleggsproposisjon-2014/

Forslag til arveavgift, Statsbudsjett 2014

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Forslag til arveavgift, Statsbudsjett 2014
nov 062013
 

Stortingsproposisjon nr. 1 2013/2014

Regjeringen Stoltenberg forslår i sitt forslag til Statsbudsjett:

Arveavgift til barn / foreldre
a) Fribeløp kr 1 million
10 % arveavgift på overskytende

Arveavgift til andre
b) Fribeløp kr 1 million
15 % på overskytende

Rabatt for ikke børsnoterte aksjer og andeler ansvarlige selskaper
Rabatten foreslås redusert fra 40 % til 30 %.

Se aktuelt punkt i proposisjonen:
Forsalg til arveavgift statsbudsjettet 2014