des 042013
 

– Startet debatten om nedskriving av melkekvoter 2011/12
– Regnskapssjef fra 1974 – 2004
– Driver eierskifte/takstbedriften Bedre Råd AS på Hvittingfoss
– Utvikling av dataverktøyet Eierskifteplanleggeren i Allinfo AS

Regjeringen Stoltenberg laget Ot.prop nr. 1 før den gikk av.
Proposisjonen var naturlig nok en videreføring av tidligere politikk.

Regjerningen Solberg la fram endringer til denne til denne gjennom Ot.prop 1 LS,
– Tillegg 1,(144 sider) lagt fram av Finansdepartementet 8.11.13, godkjent samme dag i Statsråd.
– Stortingsdebatt i møte 25.11.13.

Vedtak som følge av ordskifte:

Stortinget ber regjeringen gjennomgå skatteregelverket for bønder i lys av endringene knyttet til arveavgiften, og komme tilbake til Stortinget med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Vi kan vente og se på utredningen i revidert Statsbudsjett, men det hjelper ikke de som står foran et eierskifte. På dette punktet har regjeringen misset.

Ikke vanskelig å forstå følgende
Når man vedtar regler som går fra diskontinuitet til kontinuitet for 200 000 næringsdrivende må dette få konsekvenser. Det bør alle forstå og det er også kommentert i noe grad i utredningen i Ot. prop 1 S.

De politikerne som er ikke er villig til å innse dette bør være noe mer forsiktig i sine uttalelser for å beholde sin troverdighet.
Arveavgift har stort sett ikke vært noe problem ved overdragelse av næring som bygg, anlegg og gårdsbruk på grunn av at i de tilfeller det blir arveavgift å betale har man hatt adgang til å kreve fradrag i beregnet arveavgift med betalt dokumentavgift. (Dokumentavgiften er 2,5% av verdien, kr 25 000 pr million i verdi)

Enkelt kan man si at:

Diskontinuitet er å starte avskrivningene på salgsverdien driftsmidler har. Kontinuitet er å starte avskrivningene på nedskrevet bokført verdi hos selger.
Et enkelt eksempel viser dette:
Selgers nedskrevne skattemessig verdi maskiner kr 100 000
Markedsverdi på de samme maskinene kr 1 000 000
Diff. mellom markedsverdi og skattemessig verdi kr 900 000
Ved marginalskatt på 40 % gir dette tapte
skattemessige avskrivninger på 900 000 x 40 % = kr 360 0000

Vi som arbeider med slike saker så straks da «Tilleggsproposisjonen» ble lagt fram at her ville det bli store konsekvenser for enkeltmannsforetakene i Norge. Spesielt for de kapitalkrevende næringene. Endringene gjelder ikke bare på eierskifte, men hele livet som næringsdrivende.

Den skattemessige virkningen på de «tapte» avskrivningene vil for mange næringsdrivende gi en alvorlig belastning på egenkapitalen i bedriften.

Norges Bondelag har foretatt beregninger og disse er sendt videre til Storting og Regjering. Så vidt jeg kan se har resten av småbedriftsnorge stort sett vært fraværende i debatten. Hvorfor?

Hvordan kan slike vedtak skje?
Det er nærliggende å sette dette i sammenheng med de omfattende skatt- og avgiftsmessige endringer som er foreslått og som skulle bearbeides på noen uker etter valget, 144 sider med til dels store endringer.

Vanskelig å skylde på politikerne
I en tid med så store endringer er det til å forstå at (mange til dels nye) politikere ikke var i stand til å se disse konsekvensene. I jakten på oppfyllelse av valgløfter og forenklinger var det etter mitt syn lett å snuble i denne saken.

Finansdepartementet
Proposisjon 1 S, selve grunnlaget for tilrådingen fra Finansdepartementet den 4. okt. 2013. Denne innstillingen er svært gjennomarbeidet og utredet. Også forholdene rundt endringen fra diskontinuitet til kontinuitet er grundig beskrevet i utredningen fra Finansdepartementet. Jeg mener å lese at utredningen nok kunne vært noe mer presis på disse områdene. Konsekvensene av endringene for de kapitalkrevende næringene er i liten grad beskrevet. Det er så mye kompetanse i Finansdepartementet at de burde vite konsekvensene av hva de utreder og foreslår.
Da gjenstår det et spørsmål:
Visste eller visste ikke Finansdepartementet hva de gjorde?
Selve saken har vært oppe som forslag politisk en rekke ganger tidligere. Det er derfor vanskelig å forstå at Departementet ikke vet hva de har gjort.

Revidert nasjonalbudsjett
Jeg tror faktisk på politikerne når de ønsker å se på dette i revidert Statsbudsjett.

Da gjenstår det å se utredningen fra Finansdepartementet som er bestilt, se vedtaket ovenfor. Det er å beklage at saken måtte håndteres slik at det skal utredes og vurderes i
revidert Statsbudsjett. Det er 200 000 næringsdrivende som må leve i usikkerhet om hva som kommer…

Hvordan unngå skattesmell?
Vi har et komplisert regelverk på skatt/avgiftsområde i mange sammenhenger, så forenklinger bør ønskes velkommen.
Men det forutsetter at de politiske representantene må få vite konsekvensene av hva de faktisk vedtar, og kan ta hensyn til det.

Forslag på kompensasjoner og endringer for de næringsdrivende må komme.

Med så store usikkerhetsmomenter vil jeg foreslå følgende eierskiftestrategier:

Situasjon                                                            Gjennomføringsforslag

Tenkt overdragelse innen 2 år      Gjennomfør overdragelse av dyr, maskiner og varelager. Alternativt fremskynd eierskifte av hele gården.

Tenkt overdragelse innen 5 år     Vurder overdragelse som ovenfor, men unngå proforma løsninger.

Tenkt tomtesalg i neste generasjon       Vurder eierskifte før 01.01.2014

Tenkt salg av andre faste deler av gården    Vurder eierskifte før 01.01.2014

Hvis neste generasjon skal selge gården    Vurder eierskifte før 01.01.2014
i markedet

Hvis verdiene er betydelige og det vil bli    Vent til 2014 (Men husk at kjøper mister skattegrunnlag)
mye arveavgift å betale

Enke/enkemann de siste år i uskiftebo       Kontroller at eiendommen/maskiner er taksert og oppskrivning gjennomført

Selge gården selv i markedet        Ikke viktig, skattereglene her er ikke endret seg.

Spesielt om maskiner
Hvis maskinene er mye nedskrevet        Vurder overdragelse
(Lav balansesum i forhold til verdien)

Hvis maskinene er lite nedskrevet        Tilpasses partene. 2013 eller senere.
(Høg balansesum i forhold til verdien)

Spesielt om dyr
Hvis buskapen skal selges i løpet av 2 år    Vurder overdragelse

Tabellen ovenfor er laget for å gi en anbefaling og skape debatt.
Men den må tilpasses den enkeltes situasjon.
Elementer som Jordbrukspensjon, Folketrygdpoeng, personlige forhold må hensyntas. Ikke konstruer løsninger som kan skape flere problemer enn de løser.

OPPSØK RÅDGIVER SOM KAN SE SAMMENHENGENE
Finn en rådgiver som kan beregne virkningene nettopp for deg, for deretter vurdering av tiltak.

Du finner en oversikt over kvalifiserte rådgivere på www.eierskifte.no

2013-12-14_02-22-17

 

Sorry, the comment form is closed at this time.