des 132013
 

Formål og forbehold

Kalkylemodellen er laget for å beregne virkningen av forslaget om fjerning av arveavgiften og virkningen for gårdsbruk ved at oppskriving (diskontinuitet) i prinsippet fjernes ved at det innføres kontinuitet (forsetter med selgers skattemessige verdier) Les deg opp på lovendringen, se fanen «Lovbok».  Vi vil presisere at denne kalkylen skal brukes i forbindelse med arv- og gavesalg med helt ellers delvis oppgjør.

Programmet «Eierskifte Planleggeren» kan lastes ned fra www.eierskifte.no.

I de nye reglene fra 1.1.2014 er egen bolig, hytte og alminnelig gårdsbruk unntatt reglene om kontinuitet. Alminnelig gårdsbruk som selges skattefritt til arvinger, kan skrives opp til 75 % av verdiene.  Mot diskontinuitet 100 %.  Maskiner, dyr mv skal imidlertid følge kontinuitet.

Når fast eiendom og driftstilbehør selges samtidig vil det kunne oppstå skattepliktig gevinst på selgers hånd.

Den nye reformen gir selger mulighet til å velge å ta skatten på gevinstberegning eller ikke.  Velges selger å la seg beskatte vil ny bokført verdi på kjøper bli den verdien som det er betalt for driftsmidler. Velger selger ikke å la seg beskatte skal selgers bokførte verdi følge over til kjøper.  Derfor er det avkryssningsfelt nesten øverst i kalkylen:

2013-12-14_00-33-42

Modellen bruker bl.a. erfaringstall på andelen avskrivbare bygg, men du kan slå inn faktisk verdi på disse byggene i feltene under avskrivningsprosentene.

NB: For å komme inn under unntak for skatteplikt må selger ha eid eiendommen i minst 10 år, kjøper være arveberettiget og betalingen kan ikke være mer enn 75 % av verdien.

2013-12-14_01-50-58

2013-12-14_01-51-39

 

Modellen arbeider slik:

  1. Hoveddelen beregnes dataene for dagens skattesystem først.
  2. Regner deretter ut skatteeffekter for forslått system etter 1.1.2014.
  3. Sammenligner disse.

 

Hvilke faktorer er med i regnestykket:

  1. Avskrivningsgrunnlag for kjøper
  2. Dokument- og tinglysningsgebyr
  3. Arveavgift
  4. Skatt på gevinst for selger
  5. Summen av disse elementene sammenlignes med nåverdien av skattereduksjonene av kjøpers avskrivinger. (Slå inn skatteprosent og ev. neddiskonteringsrente)

 

Dette regnestykke blir gjentatt etter forslåtte endringer fra 1.1.2014.

 

Hjelpevertøy

Du finner hjelp og informasjon i disse knappene:

2013-12-14_01-55-57 Oppslag i hjelp.  Utfyllende informasjon om temaet.

2013-12-14_01-55-46 Nyttig informasjon.  Viser en melding med noen detaljer omkring beregningsmetodikk og grunnlagstall.

 

Modellens metode

(Beskrives fra toppen av kalkylen)

 

Generell informasjon

Data til eierskifte.

Ligningsverdi for jord og skog, (brukes til beregning av driftsbygninger).

Hvor mange som gir og får gave/arv.

Beregning av fordeling av vederlaget. Skattereformen 2005, ikke over 75%.

Automatisk forslag på avskrivningsgrunnlag. (Kan settes til faktisk verdi).

Beregningsmodell vederlagsfordeling og gevinstberegning.

Innslag skatteprosent og ev. neddiskonteringsrente.

Omkostninger dokumentavgift og arveavgift.

 

Utfyllingingen av innslagstall

Beregningene er kompliserte, fyll ut alle aktuelle tall.

 

De nye reglene fra 1.1.2014 kan gi følgende situasjoner

 

1. Familieierskifte innenfor 75 % av takst, ikke skattepliktig gevinst  

Skattefri overdragelse, ikke gevinst på selger fast eiendom.

Forholdet full verdi og selgers balanseverdi gir ikke gevinst på driftsløsøret.

 

For kjøper

Ny balanseverdi 75 % av fast eiendom, delvis avskrivning driftsbygninger.

Balanseverdi på driftsløsøret er lik selges balanseverdi.

 

2. Familieeierskifte, innenfor 75 av takst, skatteplikt på driftsløsøret

Som ovenfor (pkt. 1) men forholdet mellom virkelig verdi og selgers balanseverdi gir skattepliktig gevinst på driftsløsøret.

Da oppstår 2 muligheter:

  1. Selger godtar å betale skatt på gevinsten: Kjøpers nye balanseverdi er lik vederlaget som er beregnet.
  2. Selger vil ikke betale skatt på gevinsten: Kjøpers balanseverdi blir lik selgers balanseverdi. (Skatteposisjoner).

 

Det står klart i regelverket at det er selger som har valgadgangen.

 

3. Vanlig salg i marked eller ikke oppfylt krav til skattefritt salg (vederlag, eiertid, familiekrets, alm. landbruk).

 

Her blir det vanlig gevinstberegning, se gevinstberegningsmodellen.

Kjøpers nye balanseverdi blir det som er betalt.

 

Modellen utgir seg ikke for å være riktig etter alle forhold, men skal kunne gi en indikator på skatteeffektene etter dagens skattesystem og vedtatt forlag til regler etter 1.1.2014.

Kjenner du ikke reglene ta kontakt med ditt regnskapskontor for vurderinger.

Du finner en oversikt over kvalifiserte rådgivere på www.eierskifte.no

2013-12-14_02-22-17

 

Dette er kompliserte beregninger, vi kan derfor ikke kan stilles til ansvar for feil i programmet eller feil bruk av programmet.  Vi har gratis brukerstøtte for alle våre kunder, så spør hvis det er noe du lurer på.  Vi arrangerer også lokale brukerkurs som gir en nyttig gjennomgang av programmet.

Vi vil presisere at det kan forekomme tolkningsfeil eller faktiske feil i disse beregningene.  Dette er vi nødt til å ta forbehold om.  Ta kontakt hvis du mener at noe er feil, så kan vi foreta en test og evaluering basert på dine grunnlagstall.  Husk også at det er du, som rådgiver, som er ansvarlig for korrekt bruk av programmet.  Vi kan ikke kan stilles til ansvar for feil i programmet eller feil bruk av programmet.  Vi har gratis brukerstøtte for alle våre kunder, så spør hvis det er noe du lurer på.  Vi arrangerer også lokale brukerkurs som gir en god nytting gjennomgang av programmet.

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.