Eierskifte i utvikling.

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Eierskifte i utvikling.
apr 272014
 

Situasjonsbeskrivelse før og etter bortfall av Arveavgiften

Fram til nyttår har vi hatt en situasjon hvor rammene og reglene for eierskifte i landbruket har vært tilnærmet uforandret i uminnelige tider.  Bortfallet av Arveavgiften fra sist nyttår er en stor forandring, og dette endrer eierskifte i noe grad, men det meste er som før.

1.Arveavgiften fjernet fra 01.01.2014
Som kjent ble arveavgiften fjernet fra nyttår.
Dette er av regjerning markedsført som en milepæl og stor en skatte- og avgiftslettelse.  Samlet sett er det nok også det, men som vanlig har en sak flere sider.
Diskontinuitet, retter til å skrive aktiva opp til salgsverdi for så å skrive det ned igjen skattemessig er fjernet. Arveavgiften hadde som kjent i praksis ikke næringsdrivende, da de kunne bruke Arveavgiftsloven paragraf 20 til å redusere/fjerne arveavgiften.
Loven gav næringsdrivende rett til å trekke beregnet dokumentavgift i fra beregnet arveavgift.

2.Endringer for eierskifte
Vi har satt opp et tabell over aktuelle endringer slik vi ser de:

2.Endringer loverk.

Arveavgift Lov om Arveavgift tidligere Fjernet fra 01.01.2014Fjerning arveavgift
 
JordlovenStore endringer fra i prinsippet forbud til muligheter for deling Fra 01.07.2013-ikke delingsforbud, se lovforslaget

Endringer i jordlov

KonsesjonPriskontroll Brev om å praktisere priskontroll noe mer lempeligBrev om praktisering av priskontroll
Odelsrett Tidligere var det mange som hadde dette. Fra 01.01.2014 er det-Barn av de som har odelsrett

-Barnebarn av de som har odelsrett

Se endringene i lovverket

Endringene i jordlov og odelslov

 

3.Konsekvenser for eierskifte.

Fast eiendom skattefri for selgera)Kjøper innenfor arveklasse

b)Selger eid eiendommen i minst 10 år

c)Ikke betaler mer enn 75 %

Ingen endring
Svigersønn/Svigerdatter JA, overdragelse til svigerbarn er ikke arving, rammes av UTTAKSBESKATNING.
 4.Eierskifte i 2014, det meste er som før  
Verdsetting av eiendommen Takst samme behov som før
Viktig for selger og kjøper
Informasjon til søsken
Grunnlag Statens Kartverk
Grunnlag for Innerøydommen, fordeling av vederlag fast eiendom og maskiner, dyr og varelager.
Grunnlag for inngangsverdi kjøper 75 % i familieeierskifte
Verdsetting av maskiner mv Informasjon til selger og kjøper
Info til søsken
Grunnlag for fordeling vederlag, Innerøydommen
Selgers statusverdi Skattemessig verdi for selger
Kjøpers inngangsverdi Selgers statusverdi også inngangsverdi for kjøper hvis selgeren ikke vil ta skatt på eventuell gevinst (Innerøydommen)
Andel vederlag(Innerøydommen) hvis selgeren tar skatt på gevinsten.
Valgadgang for selger om skatt eller ikkei gavesalg

 

5. Nye skjemaer Fra Odelstingsproposisjon nr 1 LS
Melding om gaver fjernet Nytt skjema om inngangsverdi er varslet
Valgadgangen for selger ved gavesalg Nytt skjema om dokumentasjon er varslet.

Gevinstberegningen i Eierskifteplanleggeren.

 Eierskifte Planleggeren, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Gevinstberegningen i Eierskifteplanleggeren.
apr 272014
 

Presisering om beregningen

Både tidligere gevinstberegningsregler i 2013 og reglene for 2014 krever at vi fordeler vederlaget (betalingen) for gård og maskiner mv forholdsmessig for å beregne en eventuell skattepliktig gevinst. Dette er presisert i Odelstingsproposisjonen Odelstingsproposisjon nr 1 LS

Ved salg av gårdsbruk hvor det blir gevinst presiserer vi at alle innslagsfeltene for data legges inn.
Ved familieoverdragelser hvor dere er innenfor 75 % regelen har vi registrert at det skjer en del feil i bruken av kårberegningene.

Gjennomgang av Eierskiftevinduet /Sentrale data/Verdier oppgjør:

Når det skal beregnes kår gjøres dette i underliggende vindu merket kår.

Grunnlaget for skattemessige konsekvenser MÅ du beregne/legge til rette for i kalkylen : FAKTISK SKATTEPLIKTIG GEVINST

Last opp kalkylen FAKTISK SKATTEPLIKTIG GEVINST

Disse feltene MÅ DU FYLLE UT.

Hvis du ikke gjør dette vil boretten/kåret bli tolket som vederlag, og verdien av eiendommen ikke bli redusert med kårverdien.
Det vil bli feil i fordelingen i gevinstberegningen etter skattereformen, 75 % regelen, og vederlagsfordeling, når vederlaget overstiger 75 % av verdien fast eiendom.

Skatteretten:

Fradrag for kårboligen i eiendommens verdi
Verdien av kapitalisert borett skal komme til fradrag i eiendommens verdi.
I dette eksempelet er boretten lavere enn verdien av kårboligen.
Hvis det er omvendt, at kapitalisert borett er høyere enn kårboligens verdi skal verdien av eiendommen reduseres med verdien av kårboligen. Den delen av boretten som overstiger verdien av kårboligen vil ikke bli en del av vederlaget.