jun 302015
 

Skatteposisjoner knyttet til gårdsbruk og eller næringen

1. Skatteposisjoner knyttet til et formuesobjekt, f. eks gårdsbruk

 • Overdragelsen gjelder alminnelig gårdsbruk
 • Selger må ha eid gårdsbruket i minst 10 år (noen unntak)
 • Eiertid på boligen.(Viktig hvis ikke hovedreglene brukes)

Det nye lovverket bruker begrepet inngangsverdi konsekvent.

Inngangsverdi er synonymt med statusverdi og regnskapsmessige verdier.

2. Skatteposisjoner knyttet til næringen, overføring av skatteposisjoner,

nytt lovverk

 • Negativ beregnet personinntekt
 • Skjermingsgrunnlag
 • Fremførbart underskudd
 • Negativ saldo
 • Tom positiv saldo
 • Positiv og negativ gevinst- og tapskonto

Regelverket knyttet til punkt 2. nåverdien må beregnes.
Skattedirektoratet har laget et eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400000
Latent skatt beregnes med lineær oppløsning
Kalkulasjonsrente over 5 år, pr år kr 50000
Kalkulasjonsrente 5%
Skattesatsen blir derved effektivt på 33%

Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

jun 262015
 

95% av familieoverdragelser, nærmere om reglene

Selgers forutsetninger for skattefritt salg av alm. gårdsbruk

Før 01.01.2014 Nye regler etter 01.01.2014
Eiertid over 10 år Eiertid over 10 år
Salg til familie Salg til familie
Betaling under 75 % av takstverdien Betaling under 75 % av takstverdien
Grunnlag beregning full verdi – kår Grunnlag beregning full verdi – kår
Verdi kår, leieverdi x gjennomsnitt levetid etter vedtatt tabell av Sk.dir. Verdi kår, leieverdi x gjennomsnitt levetid etter vedtatt tabell av Sk.dir.

Skatteposisjoner må overtas gjelder et fåtall eierskifter, «Søk på skatteposisjoner»

Skatteposisjoner må overtas, gjelder få eierskifter, se senere utredning.
Overdragelse av næring styrer i noe grad av hvilke skatteposisjoner som overtas.

Essens forskjeller

 • Må overta skatteposisjoner, kjøper taper avskrivinger
 • Virksomhetsbegrepet må avklares

Kjøpers kostpris

Før 01.01.2014 Nye regler etter 01.01.2014
Fast eiendom 100 % av verdien Fast eiendom 75 % av verdien
Maskiner 100 % av verdien Maskiner selgers statusverdi/andel bet.
Dyr 100 % av verdien Dyr, selgers status/andel betaling

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

jun 222015
 

 

Skatteposisjoner som følger virksomheten, vurdering og beregning

I et fåtall eierskifter i familieoverdragelse følger det med skatteposisjoner knyttet til virksomheten.

Skatteposisjonene som må vurderes er:

Negativ beregnet personinntekt, skjermingsgrunnlag, fremførbart underskudd, negativ saldo, tom positiv saldo og positiv/negativ gevinst- og tapskonto.

Negativ personinntekt

Negativ personinntekt kan forekomme.

En negativ personinntekt må vurderes konkret. Et stort beløp vil det ta lenger tid og nyttiggjort seg. Som et gjennomsnittstall bør en kunne bruke 5 år og 5 % grunnrente ved beregningen. (Som Skattedirektoratets eksempel)

Skjermingsgrunnlag

For den faste eiendommen skal man i en familieoverdragelse, innenfor 75 % betaling av taksten, sette kostpris for kjøper til 75 % av takstgrunnlaget minus eventuelt beregnet kårverdi.

For maskiner, dyr og varelager vil man enten måtte overta selgers statusverdier eller andel betaling.

I slike familieoverdragelser vil skjermingsgrunnlag i praksis ikke ha noen verdi.

Fremførbart underskudd

Fremførbart underskudd kan forekomme.

Vi foreslår samme vurdering som vurderingen som negativ personinntekt.

Negativ saldo, tom positiv saldo, positiv/negativ gevinst og tapskonto

Disse avsetningene fremstår ikke med forskjellig risikoelement eller tidshorisont fra Skattedirektoratets eksempel. Vi forslår derfor at dette brukes i disse tilfellene.

Skattedirektoratet eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400 000, latent skatt beregnes med lineær oppløsning over 5 år, pr år kr 50 000, kalkulasjonsrente 5 %, beregnet skattesatsen blir derved effektivt

på 33 %. Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

jun 182015
 

Nytt lovverk fra 01.01.2014

Skattefritak for salg av gårdsbruk

Skatteloven for gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk er fritatt for skatteplikt under visse forutsetninger.

Kommentar

Skattefritak for salg av landbrukseiendommer i familiesammenheng. Ingen endring fra tidligere.

1. Forutsetning for skattefritt salg, skatteposisjoner knyttet til gården:

 • At det er alminnelig gårdsbruk som selges
 • At kjøper er arveberettiget
 • At ikke betalingen overstiger ¾ deler av verdien
 • At eieren har eid gården i mist 10 år

Kommentar

Heller ikke her er det i praksis endringer med ett viktig unntak.

Overdragelse til person utenfor arvekretsen, f.eks. svigerbarn utløser uttaksbeskatning. Det betyr beskatning av forskjellen mellom verdi og selgers statusverdi.

2. Forutsetninger for skattefritt salg, overtakelse av skatteposisjoner tilknyttet næringen:

Kjøper skal overta selgers skatteposisjoner tilknyttet næringen.

Kommentar

Avklar hvilke skatteposisjoner selger har.

Nærmere om skatteposisjoner

Skatteposisjonene kan gjelde:

Skjermingsgrunnlag, negativ beregnet personinntekt, negativ saldo, tom positiv saldo, positiv og negativ gevinst – og tapskonto.

(Fullstendig oversikt, se lovhenvisninger.)

Selgers valg, inntektsbeskatning eller ikke

I utgangspunktet fastslår vi at salg av gårdsbruk er skattefri i familieoverdragelser.

(Se forutsetninger)

Normalt overdras både gård, maskiner, dyr og varelager.

Når det foretas en slik samlet overdragelse skal betalingen fordeles forholdsmessig mellom eiendom og driftsløsøre. Den delen som faller på driftsløsøret er i prinsippet alltid skattepliktig. Selger kan nå, hvis han overdrar virksomhet, fri seg fra denne beskatningen. Kjøper vil da måtte fortsette med selgers statusverdier som sin inngangsverdi.


Lovhenvisninger:
Skatteloven § 9-3, 6 ledd, realisasjonsgevinster for visse realisasjonsgevinster
Skatteloven § 9-13, betingelser for skattefri overdragelse
Skatteloven § 9-7, 3 ledd, skattemessige posisjoner
Skatteloven § 9.7, 2 ledd, opplisting skatteposisjoner
Skatteloven § 9.7, 6 ledd, selgers valgadgang, unnlate inntektsoppgjør eller ikke

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

jun 122015
 

Markedssalg av alminnelig gårdsbruk

Før 01.01.2014 Etter 01.01.2014
Gevinst salgspris – kostpris Gevinst salgspris – kostpris
Kostpris, fradrag i gevinsten: Kostpris, fradrag i gevinsten:
a) Fradrag i gevinst med kostpris a) Fradrag i gevinst med kostpris
b) Oppregulering av kostpris med indeks b) Oppregulering av kostpris med indeks
c) Fradrag for påkostninger c) Fradrag for påkostninger
d) Fradrag for salgsomkostninger d) Fradrag for salgsomkostninger

Essens:

De nye reglene 01.01.2014 påvirker ikke salg før eller etter 01.01.2014.

Ingen forskjell på beskatning av gevinsten

Skatteforhold

Våningshus Bolig følger boligbeskatningsreglene,Eiertid over 2 år, brukt 1 av de to siste årene Skattefri
Hytte Hytte følger hyttereglene
Eiertid 5 år og brukstid
Skattefri
Jord egen drift Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet Vanlig skatt
Jord bortleid Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet 27 % skatt
Skog Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet Vanlig skatt
Driftsbygningnæring Gevinst = andel betaling – statusverdier Vanlig skatt
DriftsbygningBortleid Gevinst= andel betaling – statusverdier 27 % skatt

Essens

Det blir normalt mindre skatt på salg av alminnelig landbrukseiendom enn man tror på grunn av oppskrivningsreglene og reglene om salg av egen bolig og hytte.

Allinfo.as