jun 182015
 

Nytt lovverk fra 01.01.2014

Skattefritak for salg av gårdsbruk

Skatteloven for gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk er fritatt for skatteplikt under visse forutsetninger.

Kommentar

Skattefritak for salg av landbrukseiendommer i familiesammenheng. Ingen endring fra tidligere.

1. Forutsetning for skattefritt salg, skatteposisjoner knyttet til gården:

  • At det er alminnelig gårdsbruk som selges
  • At kjøper er arveberettiget
  • At ikke betalingen overstiger ¾ deler av verdien
  • At eieren har eid gården i mist 10 år

Kommentar

Heller ikke her er det i praksis endringer med ett viktig unntak.

Overdragelse til person utenfor arvekretsen, f.eks. svigerbarn utløser uttaksbeskatning. Det betyr beskatning av forskjellen mellom verdi og selgers statusverdi.

2. Forutsetninger for skattefritt salg, overtakelse av skatteposisjoner tilknyttet næringen:

Kjøper skal overta selgers skatteposisjoner tilknyttet næringen.

Kommentar

Avklar hvilke skatteposisjoner selger har.

Nærmere om skatteposisjoner

Skatteposisjonene kan gjelde:

Skjermingsgrunnlag, negativ beregnet personinntekt, negativ saldo, tom positiv saldo, positiv og negativ gevinst – og tapskonto.

(Fullstendig oversikt, se lovhenvisninger.)

Selgers valg, inntektsbeskatning eller ikke

I utgangspunktet fastslår vi at salg av gårdsbruk er skattefri i familieoverdragelser.

(Se forutsetninger)

Normalt overdras både gård, maskiner, dyr og varelager.

Når det foretas en slik samlet overdragelse skal betalingen fordeles forholdsmessig mellom eiendom og driftsløsøre. Den delen som faller på driftsløsøret er i prinsippet alltid skattepliktig. Selger kan nå, hvis han overdrar virksomhet, fri seg fra denne beskatningen. Kjøper vil da måtte fortsette med selgers statusverdier som sin inngangsverdi.


Lovhenvisninger:
Skatteloven § 9-3, 6 ledd, realisasjonsgevinster for visse realisasjonsgevinster
Skatteloven § 9-13, betingelser for skattefri overdragelse
Skatteloven § 9-7, 3 ledd, skattemessige posisjoner
Skatteloven § 9.7, 2 ledd, opplisting skatteposisjoner
Skatteloven § 9.7, 6 ledd, selgers valgadgang, unnlate inntektsoppgjør eller ikke

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

 Leave a Reply

(required)

(required)