okt 212015
 

Da Regjeringen la fram Statsbudsjettet for 2016 kom det som kjent forslag om å fjerne adgangen til skattefri omsetning av landbrukseiendommer innen familie. Et slikt drastisk forslag kan ha store konsekvenser for familielandbruket slik vi kjenner det. Med dette infoen ønsker vi å la deg beregne virkningene av forslagene i Statsbudsjettet og du kan enkelt beregne den med hjelp av «Eierskifteplanleggeren»,

For deg som ikke har «Eierskifteplanleggeren», gå inn på http://eierskifte.no/ og bestill begrenset versjon.

Tips sist i notatet.

1. Start opp Eierskifteplanleggeren

 2015.10.21 Bilde pl

2. Legg inn verdier og oppgjør

2015.10.21 Verdier 2

  1. Simuler virkninger av at selger tar gevinsten til inntekt eller ikke tar skatt

Øverst i kalkylen må du ikke krysse for at «Er kjøper arveberettiget etter lov».

Du simulerer nå en situasjon med salg utenfor arvekretsen, som gir gevinstberegning for selger. Statsbudsjettet 2016 har forslag om at selger kan fri seg fra skattepliktig gevinst og kjøper må da overta selgers skattemessige statusverdier. Eller selger velger å ta gevinsten og kjøper får da statusverdi + gevinsten som ny inngangsverdi. Mange selgere vil nok velge ikke å ta skatt på eierskifte. Vi ser på konsekvensene nedenfor.

Du må legge inn selgers skattemessige status og kjøpsåret. Resten går automatisk.

Da er beregningen gjort.

2015.10.21 Verdier 2

 

Dette eksemplet gir følgende utslag 2015 og 2016

Beregningen gjelder for driftsbygningen

Her må du hente takstverdien og beregne 75 %           (2015 regler) 3 000 000
Verdien på driftsbygg hvis selger ikke vil ha skatt        (2016 forslag) 1 500 000
Verdien på drifts.b. hvis selger tar gevinsten +909 639(2016 forslag) 2 409 639

Hvis selger ikke vil ha skatt på eierskifte blir tapet i avskrivningsgrunnlag kr 1 500 000.                Beregningen er: Forskjellen mellom 75 % av takstverdien, kr 3 000 000,  og selgers skattemessig,            kr 1 500 000 = kr 1 500 000

Det må presiseres at foreslåtte skatteforhold for selger også i hovedsak er slik i dag.

En konklusjon er jo at det er fjerningen av reglene om 75 % kostpris for kjøper som gjør de store utslagene.

Den enkelte må vurdere:

a)Er marginalskatten for selger større enn for kjøper?

b)Har selgeren behov for gevinsten i forhold til Jordbrukspensjon mv?

  1. c) Blir gårdens inntekter fjernet med bruk av Jordbruksfradraget?
  2. d) Har gården behov for mere avskrivninger?

e)Vil beskatningen av gevinst på selger presse prisen på gården oppover?

  1. f) Hvis selger ikke bor på eiendommen på salgstidspunkt kan/vil han bli rammet av gevinst hvis de nye reglene blir vedtatt.

Husk også at disse nye skattemessige verdiene skal inn i skjermingsgrunnlaget for kjøper

 

Noen råd hvis du skal gjennomføre eierskifte

a)Dokumentasjonen for eierskifte i 2015 foregår først ved innsendelse av selvangivelsen til våren

Eierskifte gjort for året 2015 må formaliseres med virkning før nyttår.

b)Men er man i eierskiftemodus bør man få gjennomført takst mv i 2015

c)Verdsetting av dyr, maskiner bør gjennomføres i 2015.

c)Formaliseringen av kjøpekontrakten må avtales med eierskiftedato senest  31.12.2015.

Bolig

I tilfeller hvor boligen ikke er bebodd av eieren vil boligen skifte karakter fra skattefri ved eiertid over 10 år mv, og skattepliktig da nye regler foreslår egen brukstid på 1 av de 2 siste årene for å få skattefrihet.

Politikk

Politikk er en uforutsigelig sak, men det er motkrefter i forhold til forslaget.

Vi har sendt info om våre konklusjoner til de politiske partiene på Stortinget.

Allinfo AS.

 

 

 

okt 122015
 

 

Generelle endringsforslag og for landbruket spesielt

Satsen for alminnelig inntektskatt reduseres fra 27 til 25 %.Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk skal ikke inngå i personinntektsberegningen. Dette gjelder både markedssalg og familieoverdragelser. Gevinsten blir skattlagt kun som alminnelig inntekt med en skattesats på 25 %.

Dette gjelder selve jord- og skogbrukseiendommen, driftsbygninger, faste tekniske anlegg og produksjonsutstyr og ellers det som inngår i begrepet alminnelig gårdsbruk, men ikke det som vanligvis betegnes som driftsløsøre.

Familieoverdragelser

Generelt

Reglene om skattefrihet ved salg innenfor familie mv avvikles. (Skattelovens § 9-13.) Overdragelser etter 1.1.2016 vil i utgangspunktet være skattepliktige og gjenstand for gevinstberegning etter i hovedsak de samme reglene som gjelder i dag.

Selger kan imidlertid velge om han vil ta eventuell skattemessig gevinst til inntekt eller ikke, jfr. Skattelovens § 9-7, sjette ledd.

Dette valget er betinget av det er et visst gaveelement i overdragelsen, og at det alminnelige gårdsbruket eller skogbruket er å anse som næring i skattemessig forstand. Er eiendommens virksomhet ikke å anse som næring, må selger ta en gevinst til inntekt

Selgers valg er ikke bare et valg som gjøres for egen del, det er også styrende for kjøpers situasjon.

Velger selger og ikke la seg inntektsføre for gevinsten, betyr det at kjøper må videreføre selgers skattemessige verdier på overdragelsestidspunktet som sin inngangsverdi (kostpris).

Velger selger å ta gevinsten til inntekt får kjøper som sin skattemessige inngangsverdi det som er avtalt som vederlag for gårdsbruket.

Virkninger for familieoverdragelser

Selger vil kunne tilpasse seg regelverket og i stor grad unngå skatt om ønskelig.

Kjøper har få om ingen valgmuligheter – og vil måtte tåle en betydelig lavere skattemessig inngangsverdi (kostpris) ved innføring av de nye reglene. Dette medfører redusert grunnlag for avskrivninger, skjermingsgrunnlag mv, men også en effekt i forhold til økt skattebelastning ved fremtidige gevinster ved realisasjon av eiendom.

Den største endringen vil merkes for de der hvor det er stor forskjell mellom reell verdi på de driftsmidlene som blir overdratt og den bokførte verdien selger har i sitt regnskap.

Endringene vil kunne medføre at selger må ta mer betalt av kjøper for gårdsbruket. I dag blir mange gårdsbruk overdratt med et vederlag på mellom 50 og 60 % av antatt salgsverdi/takst.

Endringene gjør det økonomisk tyngre å overta gårdsbruk og/eller drive gården videre, og sånn sett virker endringene mot sin intensjon.

Markedssalg av gårdsbruk

Forslaget innebærer i utgangspunktet ingen store endringer ved markedssalg med hensyn til skatteplikt mv. For våningshusets del er det som ved familieoverdragelser nytt krav om botid for å kunne selge boligen skattefritt.

Det er imidlertid foreslått en betydelig skattelette ved markedssalg ved gevinsten ikke skal inngå i grunnlaget for beregning av personinntekt. samt betydningen redusert alminnelig inntektsskatt i praksis innebærer

Vårt råd til dagens eiere av gårdsbruk

Skaff deg et godt faktagrunnlag og med det tilstrekkelig informasjon om hvordan regelendringene slår ut for din eiendom. Bruk dette som et grunnlag for en beslutning. Tenk helhetlig – og ta i betraktning hele familiens samlede situasjon.

Er dere allerede i gang med et eierskifte – eller dere tenker å gjennomføre en overdragelse i nærmeste framtid   – vurder om det er lønnsomt og praktisk mulig å gjennomføre i 2015.

Vårt råd til myndighetene

De nye forslagene er vel begrunnet og vil nok ha ønsket effekt. Men…

Landbruket fikk ved endringene 01.01.2015 en reduksjon av inngangsverdiene fra 100 – 75 %. Forslagene nå reduserer dette ned til selgers skattemessig verdier som er vesentlig lavere. Arvet egenkapital er bygget opp over mange generasjoner og forslaget er et alvorlig angrep på arvet egenkapital. Et robust landbruk krever egenkapital.

La dagens regelverk om familieoverdragelser bestå, men la forslaget til Regjeringen om 25 % skatt gjelde dersom eiendommen selges i fri handel.

Da vil Regjerningens ønske om raskere salg bli innfridd.

Ole G Green /Allinfo AS.

 

 

okt 052015
 

Allinfo AS tilbyr som tidligere år kursopplegget «Eierskifte i praksis»!

Du som regnskapsfører skaff deg kunnskap om eierskifte. Dette er trivelige og nødvendige rådgivingsoppgaver ovenfor bonden.

Rådgivingsoppgaver venter på deg, vi hjelper deg i gang
a)Eierskifteprosess Forberedelse for selger og kjøper tips for kommunikasjonsmodell

b)Kvalitetssikring   Hva må undersøkes og avklares ?

c)Verdier                  Rettigheter, eiendom, maskiner, dyr

d)Oppgjør                Kontant, obligasjoner, kår

e)Gaver til                Kjøper og søsken, rettferdighet

f)Skatt                        Beskatning familieeierskifte

g)Dokumentavgift   Grunnlaget for dokumentavgift

h)Kjøpekontrakt      Hva bør være med i kontrakten?

 

adsf

Vi bruker eierskiftevinduet i Eierskifteplanleggeren

Eierskifte i praksis, veien til å beholde og få nye kunder

Vi møtes på Gardermoen

19.oktober 2015
kl 10 – 16

 

Timer godkjennings- ordningen 7 timer (Skatt/rettslære)

Kursavgift kr 3600. Inkl. lunsj.

Meld deg på her innen 12.10.