okt 122015
 

 

Generelle endringsforslag og for landbruket spesielt

Satsen for alminnelig inntektskatt reduseres fra 27 til 25 %.Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk skal ikke inngå i personinntektsberegningen. Dette gjelder både markedssalg og familieoverdragelser. Gevinsten blir skattlagt kun som alminnelig inntekt med en skattesats på 25 %.

Dette gjelder selve jord- og skogbrukseiendommen, driftsbygninger, faste tekniske anlegg og produksjonsutstyr og ellers det som inngår i begrepet alminnelig gårdsbruk, men ikke det som vanligvis betegnes som driftsløsøre.

Familieoverdragelser

Generelt

Reglene om skattefrihet ved salg innenfor familie mv avvikles. (Skattelovens § 9-13.) Overdragelser etter 1.1.2016 vil i utgangspunktet være skattepliktige og gjenstand for gevinstberegning etter i hovedsak de samme reglene som gjelder i dag.

Selger kan imidlertid velge om han vil ta eventuell skattemessig gevinst til inntekt eller ikke, jfr. Skattelovens § 9-7, sjette ledd.

Dette valget er betinget av det er et visst gaveelement i overdragelsen, og at det alminnelige gårdsbruket eller skogbruket er å anse som næring i skattemessig forstand. Er eiendommens virksomhet ikke å anse som næring, må selger ta en gevinst til inntekt

Selgers valg er ikke bare et valg som gjøres for egen del, det er også styrende for kjøpers situasjon.

Velger selger og ikke la seg inntektsføre for gevinsten, betyr det at kjøper må videreføre selgers skattemessige verdier på overdragelsestidspunktet som sin inngangsverdi (kostpris).

Velger selger å ta gevinsten til inntekt får kjøper som sin skattemessige inngangsverdi det som er avtalt som vederlag for gårdsbruket.

Virkninger for familieoverdragelser

Selger vil kunne tilpasse seg regelverket og i stor grad unngå skatt om ønskelig.

Kjøper har få om ingen valgmuligheter – og vil måtte tåle en betydelig lavere skattemessig inngangsverdi (kostpris) ved innføring av de nye reglene. Dette medfører redusert grunnlag for avskrivninger, skjermingsgrunnlag mv, men også en effekt i forhold til økt skattebelastning ved fremtidige gevinster ved realisasjon av eiendom.

Den største endringen vil merkes for de der hvor det er stor forskjell mellom reell verdi på de driftsmidlene som blir overdratt og den bokførte verdien selger har i sitt regnskap.

Endringene vil kunne medføre at selger må ta mer betalt av kjøper for gårdsbruket. I dag blir mange gårdsbruk overdratt med et vederlag på mellom 50 og 60 % av antatt salgsverdi/takst.

Endringene gjør det økonomisk tyngre å overta gårdsbruk og/eller drive gården videre, og sånn sett virker endringene mot sin intensjon.

Markedssalg av gårdsbruk

Forslaget innebærer i utgangspunktet ingen store endringer ved markedssalg med hensyn til skatteplikt mv. For våningshusets del er det som ved familieoverdragelser nytt krav om botid for å kunne selge boligen skattefritt.

Det er imidlertid foreslått en betydelig skattelette ved markedssalg ved gevinsten ikke skal inngå i grunnlaget for beregning av personinntekt. samt betydningen redusert alminnelig inntektsskatt i praksis innebærer

Vårt råd til dagens eiere av gårdsbruk

Skaff deg et godt faktagrunnlag og med det tilstrekkelig informasjon om hvordan regelendringene slår ut for din eiendom. Bruk dette som et grunnlag for en beslutning. Tenk helhetlig – og ta i betraktning hele familiens samlede situasjon.

Er dere allerede i gang med et eierskifte – eller dere tenker å gjennomføre en overdragelse i nærmeste framtid   – vurder om det er lønnsomt og praktisk mulig å gjennomføre i 2015.

Vårt råd til myndighetene

De nye forslagene er vel begrunnet og vil nok ha ønsket effekt. Men…

Landbruket fikk ved endringene 01.01.2015 en reduksjon av inngangsverdiene fra 100 – 75 %. Forslagene nå reduserer dette ned til selgers skattemessig verdier som er vesentlig lavere. Arvet egenkapital er bygget opp over mange generasjoner og forslaget er et alvorlig angrep på arvet egenkapital. Et robust landbruk krever egenkapital.

La dagens regelverk om familieoverdragelser bestå, men la forslaget til Regjeringen om 25 % skatt gjelde dersom eiendommen selges i fri handel.

Da vil Regjerningens ønske om raskere salg bli innfridd.

Ole G Green /Allinfo AS.

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)