apr 212017
 

Fra 18.04. 2017 skjer det viktige endringer hos Kartverket som gjelder oss som rådgivere.

Våre rutiner ved eierskifte blir i liten grad påvirket, men noen endringer er det.

Konsesjonsfrihet og konsesjonsforhold

Skjema om konsesjonsforhold er som før, men nå er det kommunen som skal legge inn forhold rundt konsesjonsfrihet / konsesjon i en modul i matrikkelen.

a)Vi vil derfor ikke få tilbake skjemaene stemplet og underskrevet som før for innsendelse sammen med skjøte til Kartverket. Kommunen beholder skjemaet, legger det direkte inn i Matrikkeldatabasen.

Men vi anbefaler at dere får en kvittering på at skjema er innlevert.

b)Vi sender skjøte til Kartverket uten Egenerklæringen og Kartverket vil sjekke konsesjonsfrihet /konsesjon mot databasen innlagt av kommunen.

c)Vi får tilbake skjøte eller andre skjema stemplet på originaldokument med tinglyst som før.

Nytt er det at vi sammen med dokumentet får en komplett Grunnbokutskrift for aktuelt Gnr/Bnr.

På utskriften vil hjemmelsforhold og grunndata vil bli som før, men heftelser vil bli utskrivet kronologisk med de sist tinglyste heftelser først o.s.v.  Skille mellom pantheftelser og servitutter vil derved forsvinne.

Som rådgivere må vi i større grad forholde oss til både pengeheftelser og andre heftelser (servitutter) og det blir mer aktuelt med gjennomgang av alle heftelser på eiendommen, noe som vil være positivt for kjøpers oversikt heftelser på eiendommen.

I kjøpekontrakten omtaler vi f.eks «fri for pengeheftelser som ikke er avtalt. »

Pengeheftelser betyr «Opplysning om pant i matrikkelen», derfor bør ikke endringene påvirke innholdet i kjøpekontrakten slik vi ser det.

Elektronisk tinglysing

Fra 18.04.2017 innfører Kartverket mulig for elektronisk tinglysing for profesjonelle brukere som banker og eiendomsmeglere.