jul 052017
 

Lovendringene er vedtatt den 21.06.2017, for forarbeid se proposisjon til Stortinget Prop. 92 L

Forpaktningsloven

Plikt til å sende forpaktningsavtale til kommunen hadde både eier og forpakter tidligere. Dette er fjernet i forpaktningsloven § 1, 3 ledd og overført Jordloven § 8. Denne plikten gjelder nå bare eieren. Det er driveplikt for hele eiertiden. Kravet om at den dyrkede jorda skal leies bort til eier annen landbrukseiendom er opphevet.

Odelsloven

Arealgrensene for odlingsjord er hevet fra 25 til 35 dekar eller det produktive skogarealet er over 500 dekar.

Jordloven

Det slås nå fast i loven at det er driveplikt i hele eierperioden.

Konsesjonsloven, unntak konsesjon på grunn av eiendommens karakter

a)Ubebygde tomter ikke større enn 2 dekar, loven § 4, første ledd nr 1

Dersom tomtene er innenfor 2 dekar og de blir godkjent av plan – og bygningsloven trenger man ikke delingssamtykke etter jordloven.

Essens: Endringen åpner for at slike tomter ikke behøver delingssamtykke.(tolkning)

b)Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, loven § 4, første ledd nr 4

Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar.

Essens; Endring fra 25 til 35 dekar jord

 

Konsesjonsloven, unntak konsesjon på grunn av erververs tilling

a)Når er erverver er i eierens ektefelle, i slekt med eieren eller eiers ektefelle rett oppadstigende og nedadstigende linje mv.

b)Odelsberettiget til eiendommen

Essens; Følger de nye arealgrensene35 dekar dyrket jord eller 500 dekar skog.

c)Erverv over 35 dekar jord og 500 dekar skog med boplikt

Fritaket er betinget av at erverver bosetter på eiendommen innen 1 år og selv bebor den i mist 5 år.

Essens: Som før med økning av arealgrenser for jord fra 35 til 35 dekar.

 

Konsesjonsloven, priskontroll landbrukseiendommer

Priskontroll

  1. a) Gjelder landbrukseiendom på mer enn 35 dekar jord, loven § 9a

Priskontroll ved erverv av erverv av bebygd eiendom mer enn 35 dekar jord.

Essens: Priskontroll ved erverv med mer enn 35 dekar jord.

Ikke priskontroll

  1. a) Ikke priskontroll på skogeiendommer , loven 9 a

« med mindre eiendommen er en ren skogeiendom»

Essens: Det er ikke priskontroll ved erverv av en ren skogbrukseiendom lenger.

b)Avtalt pris under kr 3 500 000

Hvis prisen for bebygget landbrukseiendom er under kr 3 500 000 er det ikke priskontroll.

Rundskriv M-2/2016

Ikrafttredelsesregler

Lov om endringene trer i kraft den 1.09.2017 med unntak av endringene i jordloven og konsesjonsloven som trer i kraft 1.07.2017.