Ole Gunnar Green

Ole Gunnar Green har lang erfaring med eierskifte i landbruket og har vært en sentral person i utviklingen av verktøyet Eierskifte Planleggeren. Hans kjernekompetanse innbefatter praktisk planlegging og praktisk gjennomføring av eierskifte.

des 202016
 

150 personer deltok på Eierskiftedagene arrangert av Daldata AS  og Norges Bondelag den 12. og 13. desember. Med temaene problematiske eierskifter, familielandbruket i nyere tid, delt eierskifte, skifte og uskifte, tinglysing og eierskifte og skog ble mange viktige sider med eierskifte belyst.

Forsker Reidar Almås fra Norsk Senter for Bygdeforskning gav oss nyttige innspill på perspektiver ved norsk landbruk, trender, forhold til verdier og fordeling av familiekapitalen. Han hadde også meninger om forutsetninger for framtidens bonde.

Konferansen er også et sted for kontakter og bygging av nettverk.

okt 272016
 

Når det er aktuelt å omgjøre festekontrakten til å kjøpe eiendommen må festekontrakten slettes.

Forslag til tekst i punkt 6 i skjøte:

Undertegnende hjemmelsinnehaver til festekontrakten ber om at festekontrakten (spesifiseres med faktainfo fra grunnboken) slettes.

Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten.

Jeg erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke berører tredjemanns rettigheter.

Underskrift av rettighetshaver til festekontrakten.

 

 

 

aug 232016
 

Allinfo AS er solgt til Daldata AS.
Gjennom dette oppkjøpet sikrer vi framtiden til vårt konsept «Eierskifte i landbruket».

Alle nøkkelpersonene i Allinfo skal jobbe videre med produktet, men gjennom et tettere samarbeid med Daldata vil vi få en større bredde i fagkompetansen, og vi vil oppnå flere synergieffekter ved å knytte programmet tettere til en økonomipakke. Vi gleder oss til å jobbe mot et bredere marked.

Eierskifte Planleggeren vil styrke Daldata sin satsning mot regnskapsbransjen og primærnæringene.

Eventuelle spørsmål rettes til Ole G. Green i Allinfo AS tlf 90961675 eller adm.dir. Bjørnar Håkensmoen i Daldata AS tlf 95986800.

 

apr 262016
 

I rundskriv M 2 /2012 er det fastsatt at prisvurdering skal unnlates for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer for inntil kr 2 500 000 kr.

I henhold til rundskriv M-2/2016 bestemmer departementet at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr 3 500 000 skal prisvurderingen heretter unnlates.

Tidligere brev av 4.desember 2013 om ikke å legge avgjørende vekt på pris ved konsesjonsvurderingen mens forslaget om å oppheve priskontrollen var til behandling, vil med dette bortfalle.

Rundskriv M2/2016 presiseres det ovenfor  landbruksforvaltningen, kommunen og fylkeskommunen at konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll skal følges.

jan 192016
 

Vi har fått mange henvendelser om beregningen av skatteposisjoner der dette følger med ved overdragelse av gårdsbruk.

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dette den 24.september 2014.

Skatteloven  paragraf 9.7, 3 ledd fastslår at det er kontinuitetsprinsippet ved arv og gaver, det er både en rett  og plikt når det overdras virksomhet.  Virksomhet vil det i praksis være med de aller fleste landbrukseiendommer som overdras. som er i drift.

Latent skatt eller skattefordel som er knyttet til overdragelsen,  som f.eks  negativ personinntekt eller gevinst og tapskonto, er en skatteposisjon som skal overtas. (For fullstendig oversikt se info i Eierskifteplanleggeren)

En skatteulempe, f.eks positiv gevinst og tapskonto, vil måtte overtas og beskattes av kjøperen. Dette er en ulempe for kjøper og øker vederlaget.

Omvendt, overdras en skatteposisjon som er en fordel, f.eks negativ personinntekt, er dette en fordel for kjøper og dette reduserer vederlaget ved overdragelsen.

Det er viktig å beregne dette riktig i forhold til ikke større vederlag enn 75% av takst for å selge en landbrukseiendom skattefritt.  Beregningen om dette gjøres enkelt i Eierskifteplanleggeren.