Ole Gunnar Green

Ole Gunnar Green har lang erfaring med eierskifte i landbruket og har vært en sentral person i utviklingen av verktøyet Eierskifte Planleggeren. Hans kjernekompetanse innbefatter praktisk planlegging og praktisk gjennomføring av eierskifte.

jan 062017
 

DOKUMENTAVGIFT OG TINGLYSINGSGEBYR I 2017

 

Det er ingen endringer i dokumentavgiften og tinglysingsgebyret.

 

Dokumentavgiften er 2,5 % av omsetningsverdien og tinglysingsgebyret er

1/2 R kr 525, ppbevaring av testamentet kr   839 ,  0,8 R, Proklama                               kr 4 196,  4 R

TILLEGGSAVGIFT VED UNNDRAGING AV DOKUMENTAVGIFT

Statens kartverk har laget et notat om tilleggsavgift ved unndragelse av dokumentavgift.

Notatet blir lagt  i vårt arkiv under fanen Statens kartverk.

Hvis noen forsettlig og grovt uaktsomhet unndrar dokumentavgift kan en bli pålagt tilleggsavgift

To krav for bruk av tilleggsavgift

  1. a) Subjektivt krav om forsett eller grov uaktsomhet for den som har rekvirert tinglysingsforretningen.
  2. b) Avgiftsgrunnlag som er skrevet på skjøte må ha vært for lavt i forhold til markedsverdien av eiendommen.

For at Skattedirektoratet skal kunne ilegge tilleggsavgift må avgiftsgrunnlaget ligge klart under markedsverdien av eiendommen.

Det vil kunne oppstå solidaransvar for betaling av korrekt innbetaling av dokumentavgift.

Dette vil kunne gjelde erverver av grunnbokshjemmel eller meglerforetak som hjelper til med slike oppgaver. Såfremt det er 3. mann som har krevd skjøte tinglyst på vegne er erververen vil også han bli holdt ansvarlig for avgiften.

Det vil bli stilt større krav til uaktsomhetsvurderingen til næringsdrivende enn privatpersoner. Spesielt vil dette gjelde profesjonelle aktører i markedet.

 

des 282016
 

Eierskifter i landbruket er et viktig fagfelt, som krever spesiell kompetanse. Programmet Duett.no Eierskifte (tidligere Eierskifte Planleggeren) er unikt på markedet og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte.

Vi tilbyr kurs i januar for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifter.

Continue reading »

des 232016
 

God jul og godt nytt eierskifteår i 2017.

Fakta om landbruket i 2017

I 2017 er det ca 185 000 landbrukseiendommer i Norge.

Gjennomsnittseiendommen er på ca 240 dekar.

Det er 40 000 aktive bruk og 145 000 bruk som drives passivt.

Av dette følger at det blir mindre og mindre næringseiendommer og mer og mer gårdsbruk hvor man bor på og ikke driver.

1/3 del av tinglysingen gjelder arveoppgjør og uskifte, 1/3 utgjør fri handel og 1/3 del utgjør familieeierskifter.

Det vil bli anslagsvis 6 000 familieeierskifter i 2017.

Diskusjonen om boverdier og bokvaliteter blir derfor mer og mer av eierskifterådgivingen.

Lykke til i 2017.

 

 

 

 

 

 

des 202016
 

150 personer deltok på Eierskiftedagene arrangert av Daldata AS  og Norges Bondelag den 12. og 13. desember. Med temaene problematiske eierskifter, familielandbruket i nyere tid, delt eierskifte, skifte og uskifte, tinglysing og eierskifte og skog ble mange viktige sider med eierskifte belyst.

Forsker Reidar Almås fra Norsk Senter for Bygdeforskning gav oss nyttige innspill på perspektiver ved norsk landbruk, trender, forhold til verdier og fordeling av familiekapitalen. Han hadde også meninger om forutsetninger for framtidens bonde.

Konferansen er også et sted for kontakter og bygging av nettverk.

okt 272016
 

Når det er aktuelt å omgjøre festekontrakten til å kjøpe eiendommen må festekontrakten slettes.

Forslag til tekst i punkt 6 i skjøte:

Undertegnende hjemmelsinnehaver til festekontrakten ber om at festekontrakten (spesifiseres med faktainfo fra grunnboken) slettes.

Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten.

Jeg erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke berører tredjemanns rettigheter.

Underskrift av rettighetshaver til festekontrakten.