okt 052015
 

Allinfo AS tilbyr som tidligere år kursopplegget «Eierskifte i praksis»!

Du som regnskapsfører skaff deg kunnskap om eierskifte. Dette er trivelige og nødvendige rådgivingsoppgaver ovenfor bonden.

Rådgivingsoppgaver venter på deg, vi hjelper deg i gang
a)Eierskifteprosess Forberedelse for selger og kjøper tips for kommunikasjonsmodell

b)Kvalitetssikring   Hva må undersøkes og avklares ?

c)Verdier                  Rettigheter, eiendom, maskiner, dyr

d)Oppgjør                Kontant, obligasjoner, kår

e)Gaver til                Kjøper og søsken, rettferdighet

f)Skatt                        Beskatning familieeierskifte

g)Dokumentavgift   Grunnlaget for dokumentavgift

h)Kjøpekontrakt      Hva bør være med i kontrakten?

 

adsf

Vi bruker eierskiftevinduet i Eierskifteplanleggeren

Eierskifte i praksis, veien til å beholde og få nye kunder

Vi møtes på Gardermoen

19.oktober 2015
kl 10 – 16

 

Timer godkjennings- ordningen 7 timer (Skatt/rettslære)

Kursavgift kr 3600. Inkl. lunsj.

Meld deg på her innen 12.10.

jun 222015
 

 

Skatteposisjoner som følger virksomheten, vurdering og beregning

I et fåtall eierskifter i familieoverdragelse følger det med skatteposisjoner knyttet til virksomheten.

Skatteposisjonene som må vurderes er:

Negativ beregnet personinntekt, skjermingsgrunnlag, fremførbart underskudd, negativ saldo, tom positiv saldo og positiv/negativ gevinst- og tapskonto.

Negativ personinntekt

Negativ personinntekt kan forekomme.

En negativ personinntekt må vurderes konkret. Et stort beløp vil det ta lenger tid og nyttiggjort seg. Som et gjennomsnittstall bør en kunne bruke 5 år og 5 % grunnrente ved beregningen. (Som Skattedirektoratets eksempel)

Skjermingsgrunnlag

For den faste eiendommen skal man i en familieoverdragelse, innenfor 75 % betaling av taksten, sette kostpris for kjøper til 75 % av takstgrunnlaget minus eventuelt beregnet kårverdi.

For maskiner, dyr og varelager vil man enten måtte overta selgers statusverdier eller andel betaling.

I slike familieoverdragelser vil skjermingsgrunnlag i praksis ikke ha noen verdi.

Fremførbart underskudd

Fremførbart underskudd kan forekomme.

Vi foreslår samme vurdering som vurderingen som negativ personinntekt.

Negativ saldo, tom positiv saldo, positiv/negativ gevinst og tapskonto

Disse avsetningene fremstår ikke med forskjellig risikoelement eller tidshorisont fra Skattedirektoratets eksempel. Vi forslår derfor at dette brukes i disse tilfellene.

Skattedirektoratet eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400 000, latent skatt beregnes med lineær oppløsning over 5 år, pr år kr 50 000, kalkulasjonsrente 5 %, beregnet skattesatsen blir derved effektivt

på 33 %. Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

apr 162015
 

Tradisjoner

Norge har tradisjon for familieeierskifte. Ca. 95 % av gårdsbrukene i Norge overdras mellom foreldre og barn.

  • Stas med odelsgutten/odelsjente
  • Tradisjon med at den eldste overtar
  • Rimelig overdragelsessum

 

                                

Eierskifte før 01.01.2014

Verdsetting etter diskontinuitet

Diskontinuitet betyr ikke fortsettelse

Eierskifte etter 01.01.2014

Skattemessig forhold kontinuitet

Kontinuitet betyr å fortsette

Verdsetting eiendom til salgsverdi Verdsetting eiendom til salgsverdi
Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi
Innberettet eierskiftedata til Skattemyndighetene Registering av verdi for mottaker på egne skjema og selvangivelse
Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt
Kjøper sitt avskrivningsgrunnlag 100% av verdien på   eiendom Kjøpers avskrivningsgrunnlag settes til 75 % av takst av fast eiendom
Kjøpers avskr. grunnlag maskiner og varelager 100 % av verdien Kjøpers avskr. grunnnlag andel betaling eller selgers skattemessig verdier
Skatteposisjoner må overtas av kjøper
jan 152015
 

Du kjenner deg godt igjen fra tidligere, men gjør deg kjent med det nye.

Aktuell veiledning mot oppslag lovverk mv ved gjennomgangen.

Meld deg på kurs hos oss som går i januar/februar 2015 og bli oppdatert, se www.eierskifte.no – brukerkurs 2015.

Nyheter i denne versjonen:     

 

-Kjøpekontrakt, oppdatert

-Eierskiftevindu, modul latent skatt

 

Gevinstberegningen under forskjellige skattemessige forutsetninger.

 

Mye har vært med tidligere, men vi oppsummerer

a)Nøkkeltall i forhold til lovverk

b)Egen innleggelsesknapper for verdier, status og kår

c)Gevinstberegning gavesalg under 75 % vederlag, sammenligner valgmuligheter

d)Gevinstberegning gavesalg 75 % – 99 % vederlag, sammenligner valgmuligheter

e)Markedssalg

f)Oppregulering av inngangsverdi, forskrift av 1999

g)Gevinstreduksjon med eiertid mer enn 5 års eiertid

h)Sammenligner konsekvensene for selger og kjøper ved forskjellige valg av kontinuitet eller vederlag.

 

 

I. Eierskiftevinduet:

 

Informasjonen

 Informasjon

Les deg opp på Arveavgiftsreformen, du finner alt aktuelt stoff samlet her.

 

Latent skatt

Beregningsmodul latent skatt:

LatentSkatt

Latent skatt er nytt for mange, last opp beregningsmodellen med infofiler.

 

 

2. Gevinstberegning

Nye bokser for innleggelse av data vurderinger og spesifikasjoner:

 

Nøkkeldata om eierskifte

Her får du beskjed, nøkkeltall i eierskifte:

Nokkeltall

 

Programmet beregner nøkkeltall, full oversikt over status mot regelverk.

 Unknown

 

Åpne kalkulatorknappene for spesifikasjon av verdier.

Legg inn fullverdier,  statusverdier og borett.

 

Mulige valg ved å overta skatteposisjonene eller andel vederlag (Inderøydommen).

I de tilfeller du ikke har virksomhet (eks. festeavgifter), kan du merke disse og få riktig beregninger når selger tar gevinsten eller selger vil ikke ha inntektsoppgjør.

 Unknown-2

 

Direkte import til kostprisskjema vil komme som en oppdatering så snart som mulig.

 

Kostprisskjema og nytt Realisasjonsskjema for 2014 blir frigitt for bruk av Skattedirektoratet i februar 2015.

 

Veiledningen til kostprisskjema finner du under veiledninger i programmet.

Kostprisskjemaet for utskrift finner du blant dokumentene.

 

des 012014
 

En ny versjon av Eierskifte Planleggeren er nå klar. Fjerning av Arveavgiften 01.01.2014 har nok gitt utfordringer for myndighetene, lite er kommet ut etter at reformen ble vedtatt.

Vi som programleverandører har brukt mye tid på å finne frem i reformen. Vi har pr nå Odelstingsproposisjon 1 LS 2014 og endret Skattelov å forholde oss til.

Eierskifte Planleggeren er som før, enten du som bruker programmet for informasjon eller for eiendomsoverdragelse, så kjenner du deg igjen. Men det er tross alt mye nytt.

 

Det må tas forbehold om lovendringer og uttalelser mv.

 

Eierskifte nå etter endringene er slettes ikke så vanskelig som en får inntrykk av.

Men noe gammel kunnskap må forkastes og ny kunnskap må fylles på.

Vi vil hevde at etter litt innkjøring vil eierskifte være lettere !

 

 

Endringer      Gjennomføring

Mange dokumenter er rettet Gavemelding, og oppskrevne verdier er fjernet.Dokumentene tilpasset Arveavgiftsreformen
Info tekster til dokumenter er rettet Skal gi deg som bruker rettledning, les disse
Overformynderiet er borte Overtatt av Vergemålsmyndigheten hos Fylkesmannen
Nytt skjema til Vergemålsmyndighet Lagt innMor og far er i denne sammenheng verge for sine barn.
Rettet funksjoner i Rettledninger Fjernet / tillagt
EierskiftevinduetInformasjon arveavgiftsreformen 2014  Informasjon
EierskiftevinduetInfo og beregning av latent skatt LatentSkattBeregningsmodell og hjelpetekster
EierskiftevinduInnleggelse av verdier:

Ta standpunkt til vanlig landbruk, annen eiendom og næring el. ikke næring

IkkeNaring
I gevinstberegningenNoe utvidet innleggelse p.g.a. ny kostprisoppgave  StatusVerdier
Nytt nøkkeltall beregning75 % regelen med infoknapp  Nokkeltall
Beregning skattepliktig gevinst, ny linje andel vederlag som gjelder latent skatt  Vederlag
Ny linje under InderøydommenSk.pl. gevinst

 

Gevinst«Ikke næring» vil alltid bli beregnet som skatteplikt, ved uthuking av «selger vil ikke ha inntektsoppgjør» settes gevinsten til kr 0.-
Vil selger ta inntektsoppgjør?Hjelpetekst  Inntektsoppgjor

 

Det arbeides videre med:

  1. Info om valg av beste alternativ
  2. Ny kostprisoppgave