Nye gebyrsatser ved tinglysning.

 Eierskifte Planleggeren, Info  Kommentarer er skrudd av for Nye gebyrsatser ved tinglysning.
jan 132014
 

Fra 1.1.2014 er det kommet nye satser for tinglysing.

Tinglysing skjøte:                                                           kr. 525,-

Tinglysing pantedokument i fast eiendom:               kr. 525,-

Nye gebyrsatser kan du legge inn i Eierskifte Planleggeren ved å klikke på knappen «Adm.System» og velge fanen «Satser».  Har du behov for å bruke igjen satsene som gjaldt fram til og med 31.12.2013 – kr. 1.060,-, trykker du på knappen «Hent inn satser som fulgte med sist versjon».

Arbeidsfilm til Optimaliseringskalkylen.

 Eierskifte Planleggeren, Info  Kommentarer er skrudd av for Arbeidsfilm til Optimaliseringskalkylen.
jan 022014
 

Allinfo.as har laget en filmdemo som illustrerer konsekvensene med bortfallet av arveavgift og innføring av kontinuitet ved eierskifter innen familien i landbruket.

I «Optimaliseringskalkylen» som ligger i dataprogrammet «Eierskifte Planleggeren», kan brukere gjøre denne konsekvensanalysen og sammenligne effekten av å gjennomføre eierskifte etter reglene som gjelder i 2013 og reglene som gjelder fra 2014.

Demoen går ikke gjennom alle mulige varianter av mulige eierskiftekonstellasjoner og kommenterer heller ikke regelendringene i detalj, men gir en antydning til konsekvens på grunnlag av de innlagte forutsetninger. Fordi dette er et komplekst fagområde må Allinfo.as ta forbehold om forståelsen av resultatene og bruken av programmet. Dersom du er i tvil om tolkningen av lover og regler eller er usikker på hvordan programmet skal benyttes, så ta kontakt.

«Optimaliseringskalkylen» som ligger i dataprogrammet «Eierskifte Planleggeren» kan lastes ned fra www.eierskifte.no og brukes gratis i 14 dager.

Start filmen nedenfor, og kjør den i HD-modus og i fullskjemsmodus for å se alle detaljene.
Fullskjerm får du ved å klikke den åpne firkanten nederst til høyre (ved siden av YouTube logoen).
For å få HD oppløsning velger du «720p» fra tannhjulet etter at du har startet filmen (også ved siden av YouTube logoen).

Konsekvensanalyse ved bortfall ved bortfall av arveavgift i landbruket.

Forklaring til «Optimalisering» i Eierskifte Planleggeren

 Eierskifte Planleggeren, Info  Kommentarer er skrudd av for Forklaring til «Optimalisering» i Eierskifte Planleggeren
des 132013
 

Formål og forbehold

Kalkylemodellen er laget for å beregne virkningen av forslaget om fjerning av arveavgiften og virkningen for gårdsbruk ved at oppskriving (diskontinuitet) i prinsippet fjernes ved at det innføres kontinuitet (forsetter med selgers skattemessige verdier) Les deg opp på lovendringen, se fanen «Lovbok».  Vi vil presisere at denne kalkylen skal brukes i forbindelse med arv- og gavesalg med helt ellers delvis oppgjør.

Programmet «Eierskifte Planleggeren» kan lastes ned fra www.eierskifte.no.

I de nye reglene fra 1.1.2014 er egen bolig, hytte og alminnelig gårdsbruk unntatt reglene om kontinuitet. Alminnelig gårdsbruk som selges skattefritt til arvinger, kan skrives opp til 75 % av verdiene.  Mot diskontinuitet 100 %.  Maskiner, dyr mv skal imidlertid følge kontinuitet.

Når fast eiendom og driftstilbehør selges samtidig vil det kunne oppstå skattepliktig gevinst på selgers hånd.

Den nye reformen gir selger mulighet til å velge å ta skatten på gevinstberegning eller ikke.  Velges selger å la seg beskatte vil ny bokført verdi på kjøper bli den verdien som det er betalt for driftsmidler. Velger selger ikke å la seg beskatte skal selgers bokførte verdi følge over til kjøper.  Derfor er det avkryssningsfelt nesten øverst i kalkylen:

2013-12-14_00-33-42

Modellen bruker bl.a. erfaringstall på andelen avskrivbare bygg, men du kan slå inn faktisk verdi på disse byggene i feltene under avskrivningsprosentene.

NB: For å komme inn under unntak for skatteplikt må selger ha eid eiendommen i minst 10 år, kjøper være arveberettiget og betalingen kan ikke være mer enn 75 % av verdien.

2013-12-14_01-50-58

2013-12-14_01-51-39

 

Modellen arbeider slik:

  1. Hoveddelen beregnes dataene for dagens skattesystem først.
  2. Regner deretter ut skatteeffekter for forslått system etter 1.1.2014.
  3. Sammenligner disse.

 

Hvilke faktorer er med i regnestykket:

  1. Avskrivningsgrunnlag for kjøper
  2. Dokument- og tinglysningsgebyr
  3. Arveavgift
  4. Skatt på gevinst for selger
  5. Summen av disse elementene sammenlignes med nåverdien av skattereduksjonene av kjøpers avskrivinger. (Slå inn skatteprosent og ev. neddiskonteringsrente)

 

Dette regnestykke blir gjentatt etter forslåtte endringer fra 1.1.2014.

 

Hjelpevertøy

Du finner hjelp og informasjon i disse knappene:

2013-12-14_01-55-57 Oppslag i hjelp.  Utfyllende informasjon om temaet.

2013-12-14_01-55-46 Nyttig informasjon.  Viser en melding med noen detaljer omkring beregningsmetodikk og grunnlagstall.

 

Modellens metode

(Beskrives fra toppen av kalkylen)

 

Generell informasjon

Data til eierskifte.

Ligningsverdi for jord og skog, (brukes til beregning av driftsbygninger).

Hvor mange som gir og får gave/arv.

Beregning av fordeling av vederlaget. Skattereformen 2005, ikke over 75%.

Automatisk forslag på avskrivningsgrunnlag. (Kan settes til faktisk verdi).

Beregningsmodell vederlagsfordeling og gevinstberegning.

Innslag skatteprosent og ev. neddiskonteringsrente.

Omkostninger dokumentavgift og arveavgift.

 

Utfyllingingen av innslagstall

Beregningene er kompliserte, fyll ut alle aktuelle tall.

 

De nye reglene fra 1.1.2014 kan gi følgende situasjoner

 

1. Familieierskifte innenfor 75 % av takst, ikke skattepliktig gevinst  

Skattefri overdragelse, ikke gevinst på selger fast eiendom.

Forholdet full verdi og selgers balanseverdi gir ikke gevinst på driftsløsøret.

 

For kjøper

Ny balanseverdi 75 % av fast eiendom, delvis avskrivning driftsbygninger.

Balanseverdi på driftsløsøret er lik selges balanseverdi.

 

2. Familieeierskifte, innenfor 75 av takst, skatteplikt på driftsløsøret

Som ovenfor (pkt. 1) men forholdet mellom virkelig verdi og selgers balanseverdi gir skattepliktig gevinst på driftsløsøret.

Da oppstår 2 muligheter:

  1. Selger godtar å betale skatt på gevinsten: Kjøpers nye balanseverdi er lik vederlaget som er beregnet.
  2. Selger vil ikke betale skatt på gevinsten: Kjøpers balanseverdi blir lik selgers balanseverdi. (Skatteposisjoner).

 

Det står klart i regelverket at det er selger som har valgadgangen.

 

3. Vanlig salg i marked eller ikke oppfylt krav til skattefritt salg (vederlag, eiertid, familiekrets, alm. landbruk).

 

Her blir det vanlig gevinstberegning, se gevinstberegningsmodellen.

Kjøpers nye balanseverdi blir det som er betalt.

 

Modellen utgir seg ikke for å være riktig etter alle forhold, men skal kunne gi en indikator på skatteeffektene etter dagens skattesystem og vedtatt forlag til regler etter 1.1.2014.

Kjenner du ikke reglene ta kontakt med ditt regnskapskontor for vurderinger.

Du finner en oversikt over kvalifiserte rådgivere på www.eierskifte.no

2013-12-14_02-22-17

 

Dette er kompliserte beregninger, vi kan derfor ikke kan stilles til ansvar for feil i programmet eller feil bruk av programmet.  Vi har gratis brukerstøtte for alle våre kunder, så spør hvis det er noe du lurer på.  Vi arrangerer også lokale brukerkurs som gir en nyttig gjennomgang av programmet.

Vi vil presisere at det kan forekomme tolkningsfeil eller faktiske feil i disse beregningene.  Dette er vi nødt til å ta forbehold om.  Ta kontakt hvis du mener at noe er feil, så kan vi foreta en test og evaluering basert på dine grunnlagstall.  Husk også at det er du, som rådgiver, som er ansvarlig for korrekt bruk av programmet.  Vi kan ikke kan stilles til ansvar for feil i programmet eller feil bruk av programmet.  Vi har gratis brukerstøtte for alle våre kunder, så spør hvis det er noe du lurer på.  Vi arrangerer også lokale brukerkurs som gir en god nytting gjennomgang av programmet.

 

 

 

Endringer i Jordloven og Odelsloven fra 1.1.2014

 Eierskifte Planleggeren, Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Endringer i Jordloven og Odelsloven fra 1.1.2014
sep 052013
 

Den 17. juni 2013 ble endringene i jordlov og konsesjonslov godkjent av regjeringen.
Delingsbestemmelsene etter jordloven skal bli mer fleksible og kretsen som har odel innskrenkes.

Jordloven
Endringene om mer fleksibel delingsbestemmelse skal gi kommunen mer handlingsrom for fradeling av jord til tilleggsjord og boligformål.
Det er viktig å merke seg hva landbruksministeren sier:
«Jeg vil ha en delingsbestemmelse som gir utviklingsmuligheter og som ikke først og fremst er retter inn på forbud. Utgangspunktet er at det skal gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn.»

Delingsforbudet har vært uendret siden 1955.

Målet med endringene har som mål å legge til rette for bedre harmonisering av eiendoms- og landbruksstrukturen og bosetning i distriktene.

For hele loven, se Eierskifteplanleggeren under Bibliotek, fane lover

Letter å dele i fra tilleggsjord
Kommunen kan legge vekt på hensynet til vern, gode driftsmessige løsninger.
Lettere å få fradelt tilleggsjord selv om bare deler av landbruksjorden ønskes solgt.

Styrking av bosetningshensynet
Loven åpner for at bosetningshensynet skal kunne overstyre delingen, selv omlandbruksmessige hensyn ikke tilser deling.
a)Det gis mulighet for lettere å få fradelt boligtomter og kårbolig i distriktene.
b)Lettere å få fradelt romslige tomter.
c)Kommunen må definere bosetningshensynet i aktuelt område.
d)Dyrkbar eller dyrka jord skal ikke kunne omdisponeres før det er gitt delingssamtykke til omdisponering.

Endringer i Odelsloven fra 1.1.2014
Det uttales fra politisk hold at endringene i Odelsloven gjøres for å kunne bevare loven. Forslaget om innskrenkning av odelskretsen skal gi mulighet for å beholde landbrukseiendommen i familien, samtidig som de skal stimulere til salg av gården der hvor nær familie ikke ønsker å overta og drive.

Endringene gir
– Barn av en som eier gården har odelsrett
– Barnebarn av eieren kan også ha odelsrett
– Nieser og nevøer har ikke lenger odelsrett
– Dette sikrer de som har nære relasjoner til gården odelsrett
– Oppheving av odelsfrigjøring der hvor gården har kjøpt tilleggsjord.

For hele loven, se Eierskifteplanleggeren under Bibliotek, fane lover

Eierskifteplanleggeren(EP)

Vi anbefaler:
Vent med vanskelige delingssaker til over nyttår.