des 232016
 

God jul og godt nytt eierskifteår i 2017.

Fakta om landbruket i 2017

I 2017 er det ca 185 000 landbrukseiendommer i Norge.

Gjennomsnittseiendommen er på ca 240 dekar.

Det er 40 000 aktive bruk og 145 000 bruk som drives passivt.

Av dette følger at det blir mindre og mindre næringseiendommer og mer og mer gårdsbruk hvor man bor på og ikke driver.

1/3 del av tinglysingen gjelder arveoppgjør og uskifte, 1/3 utgjør fri handel og 1/3 del utgjør familieeierskifter.

Det vil bli anslagsvis 6 000 familieeierskifter i 2017.

Diskusjonen om boverdier og bokvaliteter blir derfor mer og mer av eierskifterådgivingen.

Lykke til i 2017.

 

 

 

 

 

 

okt 272016
 

Når det er aktuelt å omgjøre festekontrakten til å kjøpe eiendommen må festekontrakten slettes.

Forslag til tekst i punkt 6 i skjøte:

Undertegnende hjemmelsinnehaver til festekontrakten ber om at festekontrakten (spesifiseres med faktainfo fra grunnboken) slettes.

Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten.

Jeg erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke berører tredjemanns rettigheter.

Underskrift av rettighetshaver til festekontrakten.

 

 

 

aug 232016
 

Allinfo AS er solgt til Daldata AS.
Gjennom dette oppkjøpet sikrer vi framtiden til vårt konsept «Eierskifte i landbruket».

Alle nøkkelpersonene i Allinfo skal jobbe videre med produktet, men gjennom et tettere samarbeid med Daldata vil vi få en større bredde i fagkompetansen, og vi vil oppnå flere synergieffekter ved å knytte programmet tettere til en økonomipakke. Vi gleder oss til å jobbe mot et bredere marked.

Eierskifte Planleggeren vil styrke Daldata sin satsning mot regnskapsbransjen og primærnæringene.

Eventuelle spørsmål rettes til Ole G. Green i Allinfo AS tlf 90961675 eller adm.dir. Bjørnar Håkensmoen i Daldata AS tlf 95986800.

 

jan 192016
 

Vi har fått mange henvendelser om beregningen av skatteposisjoner der dette følger med ved overdragelse av gårdsbruk.

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dette den 24.september 2014.

Skatteloven  paragraf 9.7, 3 ledd fastslår at det er kontinuitetsprinsippet ved arv og gaver, det er både en rett  og plikt når det overdras virksomhet.  Virksomhet vil det i praksis være med de aller fleste landbrukseiendommer som overdras. som er i drift.

Latent skatt eller skattefordel som er knyttet til overdragelsen,  som f.eks  negativ personinntekt eller gevinst og tapskonto, er en skatteposisjon som skal overtas. (For fullstendig oversikt se info i Eierskifteplanleggeren)

En skatteulempe, f.eks positiv gevinst og tapskonto, vil måtte overtas og beskattes av kjøperen. Dette er en ulempe for kjøper og øker vederlaget.

Omvendt, overdras en skatteposisjon som er en fordel, f.eks negativ personinntekt, er dette en fordel for kjøper og dette reduserer vederlaget ved overdragelsen.

Det er viktig å beregne dette riktig i forhold til ikke større vederlag enn 75% av takst for å selge en landbrukseiendom skattefritt.  Beregningen om dette gjøres enkelt i Eierskifteplanleggeren.

 

 

 

nov 232015
 

Da kan vi fastslå at Krf og Venstre gjorde som de har sagt og stoppet Regjeringens forslag om endringer i beskatningen av salg av gårdsbruk i familiesammenheng.

Reglene er da som før og Skatteloven § 9.13 gir selger skattefrihet salg av gårdsbruk når a)vederlaget ikke overstiger tre fjerdedeler av takstgrunngrunnlaget, b)kjøper er i arvekretsen og c)eieren har eid eiendommen i minst 10 år.

Kjøper får som sin inngangsverdi 75 % av takstgrunnlaget, (Sk.l. 9.7, 5 ledd) og samme grunnlag som skjermingsfradrag.

Lykke til eierskifteprosesser videre.