okt 272016
 

Når det er aktuelt å omgjøre festekontrakten til å kjøpe eiendommen må festekontrakten slettes.

Forslag til tekst i punkt 6 i skjøte:

Undertegnende hjemmelsinnehaver til festekontrakten ber om at festekontrakten (spesifiseres med faktainfo fra grunnboken) slettes.

Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten.

Jeg erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke berører tredjemanns rettigheter.

Underskrift av rettighetshaver til festekontrakten.

 

 

 

aug 232016
 

Allinfo AS er solgt til Daldata AS.
Gjennom dette oppkjøpet sikrer vi framtiden til vårt konsept «Eierskifte i landbruket».

Alle nøkkelpersonene i Allinfo skal jobbe videre med produktet, men gjennom et tettere samarbeid med Daldata vil vi få en større bredde i fagkompetansen, og vi vil oppnå flere synergieffekter ved å knytte programmet tettere til en økonomipakke. Vi gleder oss til å jobbe mot et bredere marked.

Eierskifte Planleggeren vil styrke Daldata sin satsning mot regnskapsbransjen og primærnæringene.

Eventuelle spørsmål rettes til Ole G. Green i Allinfo AS tlf 90961675 eller adm.dir. Bjørnar Håkensmoen i Daldata AS tlf 95986800.

 

apr 262016
 

I rundskriv M 2 /2012 er det fastsatt at prisvurdering skal unnlates for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer for inntil kr 2 500 000 kr.

I henhold til rundskriv M-2/2016 bestemmer departementet at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr 3 500 000 skal prisvurderingen heretter unnlates.

Tidligere brev av 4.desember 2013 om ikke å legge avgjørende vekt på pris ved konsesjonsvurderingen mens forslaget om å oppheve priskontrollen var til behandling, vil med dette bortfalle.

Rundskriv M2/2016 presiseres det ovenfor  landbruksforvaltningen, kommunen og fylkeskommunen at konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll skal følges.

sept 162015
 

I dag har vi lagt ut en ny versjon av Eierskifte Planleggeren.

 

Du kan oppdatere til denne ved å kjøre en oppdatering direkte fra programmet.

Eller så kan du laste ned en komplett versjon fra nedlastingssiden på eierskifte.no.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Informasjonstekster for dokumentene er revidert.
 • Lenke til rundskriv er oppdatert.
 • Liste over kommuner og poststeder er oppdatert.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • To nye dokumenter er lagt inn (under eierskiftetypen «Andre dokumenter»):
  • Erklæring om rettighet i fast eiendom
  • Kopi av tinglyst dokument (pantebok)
 • Oppdatert pantedokument
 • Oppdatere «nijos» til «nibio»
 • Rettet I/O-Error 183 ifm Import- og Eksport-rutine.
 • Programfilene er nå signert, slik at «utgiver» er kjent for Windows.  Dette medfører større trygghet og færre varsler.
jun 302015
 

Skatteposisjoner knyttet til gårdsbruk og eller næringen

1. Skatteposisjoner knyttet til et formuesobjekt, f. eks gårdsbruk

 • Overdragelsen gjelder alminnelig gårdsbruk
 • Selger må ha eid gårdsbruket i minst 10 år (noen unntak)
 • Eiertid på boligen.(Viktig hvis ikke hovedreglene brukes)

Det nye lovverket bruker begrepet inngangsverdi konsekvent.

Inngangsverdi er synonymt med statusverdi og regnskapsmessige verdier.

2. Skatteposisjoner knyttet til næringen, overføring av skatteposisjoner,

nytt lovverk

 • Negativ beregnet personinntekt
 • Skjermingsgrunnlag
 • Fremførbart underskudd
 • Negativ saldo
 • Tom positiv saldo
 • Positiv og negativ gevinst- og tapskonto

Regelverket knyttet til punkt 2. nåverdien må beregnes.
Skattedirektoratet har laget et eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400000
Latent skatt beregnes med lineær oppløsning
Kalkulasjonsrente over 5 år, pr år kr 50000
Kalkulasjonsrente 5%
Skattesatsen blir derved effektivt på 33%

Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.