jun 262015
 

95% av familieoverdragelser, nærmere om reglene

Selgers forutsetninger for skattefritt salg av alm. gårdsbruk

Før 01.01.2014 Nye regler etter 01.01.2014
Eiertid over 10 år Eiertid over 10 år
Salg til familie Salg til familie
Betaling under 75 % av takstverdien Betaling under 75 % av takstverdien
Grunnlag beregning full verdi – kår Grunnlag beregning full verdi – kår
Verdi kår, leieverdi x gjennomsnitt levetid etter vedtatt tabell av Sk.dir. Verdi kår, leieverdi x gjennomsnitt levetid etter vedtatt tabell av Sk.dir.

Skatteposisjoner må overtas gjelder et fåtall eierskifter, «Søk på skatteposisjoner»

Skatteposisjoner må overtas, gjelder få eierskifter, se senere utredning.
Overdragelse av næring styrer i noe grad av hvilke skatteposisjoner som overtas.

Essens forskjeller

 • Må overta skatteposisjoner, kjøper taper avskrivinger
 • Virksomhetsbegrepet må avklares

Kjøpers kostpris

Før 01.01.2014 Nye regler etter 01.01.2014
Fast eiendom 100 % av verdien Fast eiendom 75 % av verdien
Maskiner 100 % av verdien Maskiner selgers statusverdi/andel bet.
Dyr 100 % av verdien Dyr, selgers status/andel betaling

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

jun 182015
 

Nytt lovverk fra 01.01.2014

Skattefritak for salg av gårdsbruk

Skatteloven for gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk er fritatt for skatteplikt under visse forutsetninger.

Kommentar

Skattefritak for salg av landbrukseiendommer i familiesammenheng. Ingen endring fra tidligere.

1. Forutsetning for skattefritt salg, skatteposisjoner knyttet til gården:

 • At det er alminnelig gårdsbruk som selges
 • At kjøper er arveberettiget
 • At ikke betalingen overstiger ¾ deler av verdien
 • At eieren har eid gården i mist 10 år

Kommentar

Heller ikke her er det i praksis endringer med ett viktig unntak.

Overdragelse til person utenfor arvekretsen, f.eks. svigerbarn utløser uttaksbeskatning. Det betyr beskatning av forskjellen mellom verdi og selgers statusverdi.

2. Forutsetninger for skattefritt salg, overtakelse av skatteposisjoner tilknyttet næringen:

Kjøper skal overta selgers skatteposisjoner tilknyttet næringen.

Kommentar

Avklar hvilke skatteposisjoner selger har.

Nærmere om skatteposisjoner

Skatteposisjonene kan gjelde:

Skjermingsgrunnlag, negativ beregnet personinntekt, negativ saldo, tom positiv saldo, positiv og negativ gevinst – og tapskonto.

(Fullstendig oversikt, se lovhenvisninger.)

Selgers valg, inntektsbeskatning eller ikke

I utgangspunktet fastslår vi at salg av gårdsbruk er skattefri i familieoverdragelser.

(Se forutsetninger)

Normalt overdras både gård, maskiner, dyr og varelager.

Når det foretas en slik samlet overdragelse skal betalingen fordeles forholdsmessig mellom eiendom og driftsløsøre. Den delen som faller på driftsløsøret er i prinsippet alltid skattepliktig. Selger kan nå, hvis han overdrar virksomhet, fri seg fra denne beskatningen. Kjøper vil da måtte fortsette med selgers statusverdier som sin inngangsverdi.


Lovhenvisninger:
Skatteloven § 9-3, 6 ledd, realisasjonsgevinster for visse realisasjonsgevinster
Skatteloven § 9-13, betingelser for skattefri overdragelse
Skatteloven § 9-7, 3 ledd, skattemessige posisjoner
Skatteloven § 9.7, 2 ledd, opplisting skatteposisjoner
Skatteloven § 9.7, 6 ledd, selgers valgadgang, unnlate inntektsoppgjør eller ikke

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

jun 122015
 

Markedssalg av alminnelig gårdsbruk

Før 01.01.2014 Etter 01.01.2014
Gevinst salgspris – kostpris Gevinst salgspris – kostpris
Kostpris, fradrag i gevinsten: Kostpris, fradrag i gevinsten:
a) Fradrag i gevinst med kostpris a) Fradrag i gevinst med kostpris
b) Oppregulering av kostpris med indeks b) Oppregulering av kostpris med indeks
c) Fradrag for påkostninger c) Fradrag for påkostninger
d) Fradrag for salgsomkostninger d) Fradrag for salgsomkostninger

Essens:

De nye reglene 01.01.2014 påvirker ikke salg før eller etter 01.01.2014.

Ingen forskjell på beskatning av gevinsten

Skatteforhold

Våningshus Bolig følger boligbeskatningsreglene,Eiertid over 2 år, brukt 1 av de to siste årene Skattefri
Hytte Hytte følger hyttereglene
Eiertid 5 år og brukstid
Skattefri
Jord egen drift Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet Vanlig skatt
Jord bortleid Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet 27 % skatt
Skog Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet Vanlig skatt
Driftsbygningnæring Gevinst = andel betaling – statusverdier Vanlig skatt
DriftsbygningBortleid Gevinst= andel betaling – statusverdier 27 % skatt

Essens

Det blir normalt mindre skatt på salg av alminnelig landbrukseiendom enn man tror på grunn av oppskrivningsreglene og reglene om salg av egen bolig og hytte.

Allinfo.as

sept 222014
 

Vi arbeider med en ny versjon av Eierskifte Planlegger som vi forventer skal sendes ut i månedsskifte.

Eierskifte blir på mange måter enklere.

 • Du slipper å tenke på refusjonsordningen for dokumentavgift
 • Mulig arveavgift
 • Innsendelse av skjemaet Gaver
 • Vente på avgjørelse hos Skattefogden

 

Utfordringen blir nå mer å se realitetene i eierskifte.
Hvilke utfordringer familien har. Hvordan tenker selger, kjøper og søsken.

Skattemessig vil du som før måtte:

 • Legge inn verdier og oppgjør.
 • Skattereglene ved fordeling av vederlaget mellom eiendom, maskiner mv er som
  før. (Inderøydommen)
 • Vurderingene om selger skal ta ev. gevinst eller gå inn kontinuitet (kjøper overtar
  selgers statusverdier) vil du få hjelp til i Planleggeren.
 • Hvis selger ikke vil ha skatt på skattepliktige del vil det bli kontinuitet.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Tilpasset fjerning av arveavgiften fra 1.1.2014.
 • Lagt inn nye/fjernet dokumenter.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • Revidert gevinstberegning, tilpasset fjerning av arveavgiften.
 • Gjennom gevinstberegningen blir du «geleidet» gjennom mulig overtakelse av
  skatteposisjoner.
 • Delt programmet mellom 2013 og 2014 m.h.t. dokumenter/skjema/hjelpetekster.

Vi planlegger ytterligere oppdateringer av Eierskifte Planleggeren utover høsten bl.a. når vi får kjennskap til myndighetenes presiseringer m.h.t. arveavgiftens bortfall.

Eierskifte i utvikling.

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Eierskifte i utvikling.
apr 272014
 

Situasjonsbeskrivelse før og etter bortfall av Arveavgiften

Fram til nyttår har vi hatt en situasjon hvor rammene og reglene for eierskifte i landbruket har vært tilnærmet uforandret i uminnelige tider.  Bortfallet av Arveavgiften fra sist nyttår er en stor forandring, og dette endrer eierskifte i noe grad, men det meste er som før.

1.Arveavgiften fjernet fra 01.01.2014
Som kjent ble arveavgiften fjernet fra nyttår.
Dette er av regjerning markedsført som en milepæl og stor en skatte- og avgiftslettelse.  Samlet sett er det nok også det, men som vanlig har en sak flere sider.
Diskontinuitet, retter til å skrive aktiva opp til salgsverdi for så å skrive det ned igjen skattemessig er fjernet. Arveavgiften hadde som kjent i praksis ikke næringsdrivende, da de kunne bruke Arveavgiftsloven paragraf 20 til å redusere/fjerne arveavgiften.
Loven gav næringsdrivende rett til å trekke beregnet dokumentavgift i fra beregnet arveavgift.

2.Endringer for eierskifte
Vi har satt opp et tabell over aktuelle endringer slik vi ser de:

2.Endringer loverk.

Arveavgift Lov om Arveavgift tidligere Fjernet fra 01.01.2014Fjerning arveavgift
 
JordlovenStore endringer fra i prinsippet forbud til muligheter for deling Fra 01.07.2013-ikke delingsforbud, se lovforslaget

Endringer i jordlov

KonsesjonPriskontroll Brev om å praktisere priskontroll noe mer lempeligBrev om praktisering av priskontroll
Odelsrett Tidligere var det mange som hadde dette. Fra 01.01.2014 er det-Barn av de som har odelsrett

-Barnebarn av de som har odelsrett

Se endringene i lovverket

Endringene i jordlov og odelslov

 

3.Konsekvenser for eierskifte.

Fast eiendom skattefri for selgera)Kjøper innenfor arveklasse

b)Selger eid eiendommen i minst 10 år

c)Ikke betaler mer enn 75 %

Ingen endring
Svigersønn/Svigerdatter JA, overdragelse til svigerbarn er ikke arving, rammes av UTTAKSBESKATNING.
 4.Eierskifte i 2014, det meste er som før  
Verdsetting av eiendommen Takst samme behov som før
Viktig for selger og kjøper
Informasjon til søsken
Grunnlag Statens Kartverk
Grunnlag for Innerøydommen, fordeling av vederlag fast eiendom og maskiner, dyr og varelager.
Grunnlag for inngangsverdi kjøper 75 % i familieeierskifte
Verdsetting av maskiner mv Informasjon til selger og kjøper
Info til søsken
Grunnlag for fordeling vederlag, Innerøydommen
Selgers statusverdi Skattemessig verdi for selger
Kjøpers inngangsverdi Selgers statusverdi også inngangsverdi for kjøper hvis selgeren ikke vil ta skatt på eventuell gevinst (Innerøydommen)
Andel vederlag(Innerøydommen) hvis selgeren tar skatt på gevinsten.
Valgadgang for selger om skatt eller ikkei gavesalg

 

5. Nye skjemaer Fra Odelstingsproposisjon nr 1 LS
Melding om gaver fjernet Nytt skjema om inngangsverdi er varslet
Valgadgangen for selger ved gavesalg Nytt skjema om dokumentasjon er varslet.