Endring i dokumentavgiftsloven.

 Info, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Endring i dokumentavgiftsloven.
feb 152012
 

Fra 01. januar 2012 er det gjort en endring i Lov av 12.desember 1975 nr. 59 om
dokumentavgift som kan gjøre et eierskifte/arveoppgjør billigere.

Som kjent er det fritak for arveavgift for ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom
ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo. Men forskudd på arv regnes
ikke som arveandel og heller ikke testamentarv i den utstrekning den overstiger lovens
arveandel.

Med uttrykket ”ideell arveandel etter loven” forstås arv som følger direkte av arvelovens
alminnelige arvegangsregler, dvs at det ikke tas hensyn til disposisjoner som forrykker arvens
størrelse eller den opprinnelige arverekkefølgen. Testamentarv er således avgiftspliktig
med noen få unntak, se bl.a. lovens § 8 og Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2,a. Er
testamentarving også arving etter loven, er arveandelen etter loven fritatt.

Fra 1.1.2012 er det gjort en fritaksordning ved hjemmelsoverføring til testamentarving ved
privat skifte. Ved offentlig skifte kan en eiendom, når den videreselges, overføres direkte fra
boet til kjøper. I de tilfeller hvor det foretas privat skifte vil hjemmel til eiendommen måtte
overføres til testamentarving før hjemmel kan overføres til kjøper.

For at testamentarvinger avgiftsmessig skal komme i tilnærmet samme stilling uavhengig
av om det gjennomføres privat eller offentlig skifte, gis det fritak for dokumentavgift for
hjemmelsoverføring til testamentarving når hjemmel til ny erverver tinglyses samme dag.
Kravet til tinglysing samme dag er absolutt.

M.a.o. har du mottatt en eiendom som testamentarving som du ikke ønsker å beholde, kan
du ved litt planlegging ordne deg slik at du har en ny eier/kjøper til eiendommen klar før du
begjærer hjemmelsoverføring, og så sørge for å få tinglyst det nye skjøte samme dag som du
får hjemmelsoverføringen.

Feilmelding ved åpning av Word dokumenter

 Eierskifte Planleggeren  Kommentarer er skrudd av for Feilmelding ved åpning av Word dokumenter
nov 242011
 

Enkelte brukere har fått denne feilen ved åpning av enkelte Word dokumenter fra Eierskifte Planleggeren.

 

Feilmeldingen kommer pga en (ikke-standard) sikkerhetsinnstilling i Microsoft Word.

Du vil få en liknende feilmelding dersom du åpner dokumentet direkte i Microsoft Word:

 

Slik ordner du opp i problemet:

1) Åpne MS Word. Klikk på «Fil» og velg menypunktet «Alternativer»

 

2) Du får nå fram et vindu som heter «Alternativer for Word».
Her skal du velge «Klareringssenter» og klikke på knappen «Innstillinger for klareringssenter…».

 

3) Du får nå fram et vindu som heter «Klareringssenter».
Her kan du f.eks. legge inn ulike plasseringer (mapper i nettverket) som alltid skal være klarert. Du kan godt legge inn Eierskifte Planleggerens dataområde som et klarert område. Dette vil også løse problemet.

I denne veiviseren skal vi imidlertid gå til menypunktet «Innstillinger for filblokkering». Her må du fjerne krysset som blokkerer «Binærdokument[…] for Word 97″. (Alle kryssene i oversikten representerer en restriksjon/begrensning i Word.) Klikk OK og avslutt Word.

 

Nå skal programmet fungere uten feilmelding.